ПОДАТКИ І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.025899

  • Ярошовець Т. (Yaroshovets T.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Довбищенко М. (Dovbyshcenko M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
Ключові слова: Давня Греція, податки, метойкіон, ейсфора, літургія, публічне управління

Анотація

У статті проаналізовано досвід формування податкової політики давніх Афін у звʼязку з розвитком публічного управління античної доби. Підкреслено важливість вивчення зазначеної наукової проблеми в умовах реалізації стратегічного курсу України на вступ до Європейського Союзу. Заявлено, що метою статті є виявлення проблем, повʼязаних з досвідом податкової політики в Давній Греції у звʼязку зі стратегією публічного управління давніх Афін. Було зазначено, що економічні відносини та податкова політика давніх греків виявилися тісно повʼязані зі специфікою суспільного життя громадянина античної Еллади. Уявлення про свободу, рабство і поліс вирішально вплинуло на концепцію податкової системи, втілену в Афінах у V–IV ст. до н. е.
Було підкреслено, що в межах давньої Аттики в окремі історичні періоди застосовувалися різні моделі податкових систем. У часи тиранії Пейсістрата і його наступників практикувався прямий 10% податок, непопулярний серед громадян. Пізніше, в епоху демократії, виникла складна податкова система, яка поєднувала прямий податокна чужоземців (метойкіон) та надзвичайний податок на війну (ейсфора). Водночас особливе значення мала суспільна повинність (літургія), яка стала своєрідною альтернативою прямого оподаткування заможних афінян і передбачала добровільне фінансування соціально значущих проектів. Зазначалося, що ефективність ейсфори та літургії пояснювалася, передусім, високим рівнем громадянської свідомості давніх афінян, які демонстрували готовність служити інтересам свого полісу.
У статті зазначено, що, крім прямих і цільових податків у давніх Афінах існувала система непрямих стягнень, які надходили від комерційної діяльності, логістичних послуг, використання обʼєктів нерухомості, тощо. Важливим винаходом афінян була податкова модель, яка не передбачала утримання бюрократичного апарату. Цього вдалося досягти шляхом укладання контрактів про збір податків з приватними підрядниками на аукціонах. Було зроблено висновок, що успішна податкова модель могла бути реалізована завдяки відмінній самоорганізації афінських громадян, високій громадянській свідомості та принципам публічного управління в податковій політиці.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Арістотель. Політика. Київ : Основи, 2005. 239 с.
2. Білецький О. Антична література : Хрестоматія. К. : Радянська школа, 1968. 612 с.
3. Геродот. Історії в девʼяти книгах. Київ : Наукова книга, 1993. 576 с.
4. Дейвіс Н. Європа. Історія. Київ : Основи, 2001. 1463 с.
5. Зєніна-Біліченко А. Конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Камʼянське : ДДТУ, 2017. 127 с.
6. Ставнюк В. Становлення афінського полісу. Київ : Аквін-Плюс, 2005. 216 с.
7. Ярошенко Ф. Історія податків та оподаткування в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Персонал, 2012. 416 с.
8. Charles A. For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilization. New York: Madison books, 2001. 541 p.
9. Coulet С. Communiquer en Greet. Paris: La Societe dʼEdition Les Belles Lett res 95 Boulevard Raspa il, 75006, 1996. 255 р.
10. Maier Ch. Wie die Athener ihr Gemeinwesen finanzierten. Die Anfänge der Steuerpolitik in der griechischen Antike. Mit dem Zechnten fing as en. München: Beck, 1992. P. 25–37.
11. Myskin Y. Genesis of Tax Administration. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2014. № 779/1. С. 200–206.

Номер
Розділ
Статті