ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО (ДЕРЖАВНОГО) УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.024360

  • Єжеєв М. (Yezheyev M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
Ключові слова: воєнний стан, воєнний час, публічне управління, динамічна модель, публічне управління забезпеченням національної безпеки, стратегічне планування

Анотація

На тлі екзистенціальних викликів своєму існуванню як держави Україна в умовах воєнного стану продовжує забезпечувати національну безпеку, цивільний та соціальний захист населення, функціонування освіти, економіки, промисловості, транспорту та інфраструктури, виконувати аварійно-рятувальні, будівельні та ремонтно-відновлювальні роботи, долати різні кризові явища. Уже минуло більше року, як українське суспільство та система публічного (державного) управління функціонують у режимі воєнного стану. У надскладних умовах воєнного стану Україна змушена не лише захищати свою незалежність та територіальну цілісність, а й займатися підтримкою економіки, соціальної сфери, відновленням інфраструктури, аварійно-рятувальними та будівельними роботами, долати безліч інших кризових явищ у різних сферах суспільного життя та публічного (державного) управління.
Необхідність вирішення за таких екстремальних умов комплексу нагальних проблем у різних сферах публічного (державного) управління та суспільної життєдіяльності неминуче повʼязана з підвищенням вимог до рівня професійної компетентності керівних та інших кадрів не лише органів військового управління, а, в тому числі, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій з питань галузевого та міжгалузевого публічного (державного) управління в умовах воєнного стану.
Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування системи публічного (державного) управління в умовах воєнного стану. Проаналізовано роботи відомих фахівців з державного управління, стратегічного планування, геополітики та національної безпеки.
Розглянуто законодавчу основу введення воєнного стану, а також особливості побудови та функціонування системи публічного (державного) управління у воєнний час. Проаналізовано побудову системи публічного (державного) управління у воєнний час. Наведено схему організації системи публічного (державного) управління у режимі воєнного стану, та варіанту, а також систему керівництва Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями держави на стратегічному рівні.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Указ Президента України Про введення воєнного стану в Україні №64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 22.06.2023).
2. Конституція України від 28 червня 1996 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141).
3. Закон України Про правовий режим воєнного стану від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII. Офіц. вісн. України. 2015. № 46. Ст. 1449.
4. Закон України Про правовий режим надзвичайного стану від 16 берез. 2000 р. № 1550-III. Офіц. вісн. України. 2000. № 15. Ст. 588.
5. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії, методології, практики: монографія. Київ: Вид-во УАДУ, 2000. 320 с.
6. Бодрук О.С., Єжеєв М.Ф. Проблемні питання імплементації нової моделі сектору безпеки для України. Стратегічна панорама, 2009. № 1. С. 132–138.
7. Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України : теорія і практика : монографія. Львів : ЛІСВ, 2008. 300 с.
8. Публічне управління у сфері національної безпеки : підручник / Г.П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г. П. Ситника. К. : ВПЦ «Київський університет», 2022. 464 с.
9. Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки: (системні, політичні та економічні аспекти): словник-довідник за заг.ред. Д.В. Неліпи, Є.О. Романенка, Г.П. Ситника. Київ: Видавець Кравченко Я.О., 2020, 380 с.
10. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління. Монографія / Саганюк Ф.В., Фролов В.С., Павленко В.І. та ін. за ред. д.військ.н., проф. І.С. Руснака. К. : ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. 230 с.
11. Семенченко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки : монограф. Київ : Вид-во НАДУ, 2008. 428 с.
12. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України : монографія / Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, О.Г. Бортникова та ін.; Київ : МАЙС-ТЕР КНИГ, 2012. 536 с.
13. Офіційний сайт Національного агентства з питань державної служби. Урядом підтримано постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України». URL: https://nads.gov.ua/news/uriadom-pidtrymanopostanovu-pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proiektu-shchodostvorennia-rezervu-pratsivnykiv-derzhavnykh-orhaniv-dlia-roboty-nadeokupovanykh-terytoriiakh-ukrainy (дата звернення: 22.06.2023).

Номер
Розділ
Статті