ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ»

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.011682

  • Рашковська О. (Rashkovska O.)

Анотація

На основі систематизації сучасних комунікативних теорій і досліджень доведено, що поняття «соціальна комунікація» виражає однолінійну спрямованість інформаційного впливу будь-якого субʼєкта на обʼєкт, при цьому зворотній звʼязок або реакція обʼєкта на вплив не є обовʼязковою.
Масова комунікація як вид соціального спілкування відбувається в масштабах усього суспільства, її слід розглядати як потужний інструмент, засіб реалізації державної політики i вaжлива умова суспільного розвитку та організації.
В постіндустріальному суспільстві важливим способом впливу на свідомість, переконання та поведінку людей (формування громадської думки, звʼязки з громадськістю) у формі участі в реалізації державної політики (консультації з громадськими організаціями та громадський контроль) виступає громадянська комунікація.
Сучасний етап розвитку суспільства повʼязаний із значним поширенням інформаційно-комунікативних технологій, які сприяють використанню громадянської комунікації як стратегічного ресурсу демократизації системи державного управління. По своїй суті громадянську комунікацію можна розглядати як інформаційний обмін громадян в процесі міжособистісного спілкування та солідарного звʼязку з громадськими недержавними організаціями та державними структурами з питань оцінки стану, вираження та захисту прав людини та громадянина.

Ключові слова: комунікація, масова комунікація, соціальна комунікація, громадянська комунікація, державна комунікація.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Комунікація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 03.11.2022).
2. Логунова М.М., Лашкіна М.Г, Гвоздик П.О. Комунікації судової влади : наук.-практ. посіб. Київ : АДЕФ-Украина, 2011. 276 с.
3. Скуратівський В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: навч. посібн. Київ : Вид-во УАДУ, 1999. 186 с.
4. Червякова О.В. Аналіз та узагальнення досліджень з державного управління щодо формування громадянського суспільства. Науковий вісник АМУ. Серія: Управління. Київ : ВПЦ АМУ, 2013. Вип. 2/2013. С. 222–232.

Номер
Розділ
Статті