ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СФЕРА ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЦІННОСТЕЙ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.011023

  • Козаков В. (Kozakov V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Коваль Т. (Koval T.) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Київ

Анотація

Досліджено політичну культуру як сферу відображення політичних інтересів та політичних цінностей, для якої характерна наявність сукупності установок, переконань, орієнтацій і символів, які є загальноприйнятими і служать для упорядкування політичного досвіду і регулювання політичної поведінки всіх членів суспільства. Водночас політична сфера включає в себе діючі норми політичного життя, які, в свою чергу, обумовлюються існуючими в суспільстві політичними інтересами. Тим самим політична культура визначає найбільш типові зразки і правила політичної поведінки, взаємодії влади – індивіда – суспільства. Основою політичної культури, елементом, який визначає коло основних цінностей і єднає їх, є національна ідея.
Функціонування владно-управлінської системи як складової політичного процесу базується на засадах, обумовлених національною політичною культурою. На сьогодні особливого значення набуває виховання управлінців нового типу, які володіють високою політичною культурою як важливою складовою професіоналізму. Cфера політичної діяльності стає дійсно автономною з того часу, як уряд непрофесіоналів поступається місцем урядові професіоналів. Безперечним є те, що у формуванні політичної культури та поведінки як політичної еліти, так і громадян України, усвідомлення ними власної ролі і значення в житті країни, відповідальності згідно з їх переконаннями та цінностями одним з важливих засобів є процес політичної соціалізації і політичного виховання.

Ключові слова: цінності, політичні цінності, політична культура, професіоналізм.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді України. Київ : А. Л. Д., 2006. 112 с.
2. Дюркгайм Еміль. Енциклопедія Сучасної України. Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/article-19714 (дата звернення: 07.03.2023).
3. Смелзер Н. Проблеми соціології. Львів : Кальварія, 2003. 128 с.
4. Сліпець П.П. Політичні цінності й ідеологія у форматі стратегії формування ефективної держави та суспільних відносин. Наука. Влада. Політика : зб. наук. пр.; редкол. : М.І. Михальченко та ін. К. : Знання України, 2008. С. 75–92.
5. Політична енциклопедія / Нац. акад. наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 541 с.
6. Рудакевич О. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 352 с.
7. Ціннісні пріоритети державного управління в Україні: конспект лекцій / В.А. Ребкало, В.М. Козаков, В.А. Шахов. Київ : Вид-во НАДУ, 2007. 48 с.

Номер
Розділ
Статті