СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРАЇНИ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.017089

  • Єжеєв М. (Yezheyev M.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Стаття присвячена розробці методології побудови системи публічного управління, яка б найбільш адекватно відповідала умовам функціонування системи забезпеченням національної безпеки і логіці прийняття рішень у цій сфері. В основу методології побудови системи публічного управління забезпеченням національної безпеки покладено комплексне використання елементів динамічної моделі управління системи забезпечення національної безпеки. Показано основні функціональні підсистеми системи забезпечення національної безпеки, їх призначення. Сфери діяльності держави безпосередньо трансформуються у сфери (напрямки) публічного управління. Одним з важливих напрямків публічного управління є забезпечення національної безпеки. Наведено поняття публічна політика забезпечення національної безпеки (ППЗНБ), її зміст та принципи, а також основні цілі досягнення її ефективності. Наголошується, що важливою ознакою публічного управління забезпеченням національної безпеки є те, що воно є категорією стратегічного публічного управління, що зорієнтоване на перспективу, концептуальний задум щодо вдосконалення системи управління. Найбільш складний вид стратегічного управління називається «стратегічним управлінням у реальному масштабі часу» і повʼязується, як правило, з вирішенням стратегічних завдань, що виникають раптово. По суті організація має одночасно паралельно займатися уточненням стратегії і вирішенням стратегічних завдань, що виникають. Саме система публічного управління забезпеченням національної безпеки є такою. Ця система стратегічного публічного управління перебуває на стадії становлення, тому ще не визначені остаточно її складові.
Удосконалення основ публічної політики забезпечення національної безпеки, обґрунтування її цілей, принципів та пріоритетних напрямів, механізмів досягнення визначених цілей неможливо без моделювання процесів прийняття управлінських рішень у цій сфері. Моделювання дає змогу також прогнозувати можливі негативні наслідки управлінських рішень, що приймаються у різних сферах життєдіяльності держави.

Ключові слова: національна безпека, система забезпечення національної безпеки, публічне управління, динамічна модель, публічне управління забезпеченням національної безпеки, стратегічне планування.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії, методології, практики: монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. 320 с.
2. Богданович В.Ю. Воєнна безпека України : методологія дослідження та шляхи забезпечення : монографія. Київ : Тираж, 2003. 322 с.
3. Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України : теорія і практика : монографія. Львів : ЛІСВ, 2008. 300 с.
4. Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф. Системна модель і алгоритм державного управління процесами євроатлантичної інтеграції України. Україна-НАТО. 2005. № 6 (10). С. 39–48.
5. Геополітика і національна безпека : словник термінів / Г.П. Ситник, В.Ю. Богданович, М.Ф. Єжеєв. Київ : Вид-во НАДУ, 2005. 232 с.
6. Горбулін В.П., Белов О.Ф., Литвиненко О.В. Національна безпека : порядок денний для України. Київ : ВД «Стилос», 2009. 126 с.
7. Нижник Н.Р., Машков О.Л. Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб. Київ : Вид-во УАДУ, 1998. 160 с.
8. Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В.П. Горбуліна. Київ : ДП НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. 125 с.
9. Політика забезпечення національної безпеки України в умовах позаблоковості : монографія / В.Ю. Богданович, І.С. Романченко, І.Ю. Свида, В.Б. Толубко. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2013. 277 с.
10. Поляков Л.І., Корендович В.С., Рудницький І.А. Воєнна організація держави і сектор безпеки: актуальні питання інституціалізації та розвитку. Наука і оборона. 2008. № 1. С. 3–7.
11. Публічне управління у сфері національної безпеки : підручник / Г.П. Ситник, М.Г. Орел ; за ред. Г.П. Ситника. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2022. 464 с.
12. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петроє та ін.; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
13. Семенченко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки : монографія. Київ : Вид-во НАДУ, 2008. 428 с.
14. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України : теорія і практика : монографія. Київ : Вид-во НАДУ, 2004. 408 c.
15. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України : монографія. Київ : ДП НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.
16. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України : монографія / Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, О.Г. Бортникова та ін.; Київ : МАЙС-ТЕР КНИГ, 2012. 536 с.

Номер
Розділ
Статті