ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ МСБ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040808

  • Ромащенко О. (Romaschenko О.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сухомлінова Б. (Sukhomlinova B.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті аналізуються особливості маркетингової діяльності підприємств, що належать до малого та середнього бізнесу. Виявлено та наведено специфічні особливості, властиві виключно малому та середньому бізнесу. Узагальнено стратегії, які можна використовувати на підприємствах SMB сегменту. Маючи добре продуману формалізовану маркетингову стратегію, її адаптація до умов підприємства дозволяє використовувати стратегічні переваги малого підприємства. Позначено фактори, що перешкоджають повноцінній реалізації маркетингової стратегії у діяльності малого та середнього бізнесу. Зокрема, найважливішими з них є: інтуїція маркетингової діяльності, відсутність узгодженості між маркетинговою стратегією та іншими стратегіями на підприємстві, відсутність окремого фахівця, який професійно займався б питаннями маркетингу.

Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетингова стратегія, бізнес, середній бізнес, підприємець.

Список використаної літератури:
1. Панухник О. Погляд на категорію «малий бізнес» у призмі сучасного бачення та європейських підходів. Галицький економічний вісник. № 3 (58), 2019. С.90-97. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/58/618.pdf
2. Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах. Держава та регіони. 2010. № 2. С. 55–58.
3. Ратушна Ю.Л.Управління маркетингом діяльності підприємства малого та середнього бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. № 15-16. С. 111-115. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15- 16_2020/20.pdf.
4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. Вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ 2006.152 с.
5. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. К: Знання, 2010. 332 с.
6. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: «Економічна думка». 2006. 390 с.
7. Мальцева О. Маркетингова стратегія в бізнес-об'єднаннях малих і середніх підприємств: посібник. Київ: 2017. 100 с.
8. Павлішина Н.М. Маркетингова стратегія на підприємствах малого бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 1. С. 185-188. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=11604
9. Василига С. М. Особливості формування стратегій розвитку для малих підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7611

Номер
Розділ
Статті