Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до статей

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Статті магістрів приймаються виключно у співавторстві з науковим керівником, який має науковий ступінь. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

 

СТРУКТУРА наукової СТАТТІ

Індекс УДК - на першому рядку ліворуч,

Дані авторів. На другому рядку праворуч – ініціали та прізвище автора (напівжирний), наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання.

У відомостях про авторів обов'язково вказуються:

 • ім’я, по батькові та прізвище авторів прописуються повністю у відповідному порядку;
 • науковий ступінь та посада;
 • повна офіційна назва організації, яку представляє автор
 • повні імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів).

Назва статті  подається через рядок; не більше 12 слів, виключно по центру; українською мовою; напівжирним шрифтом.

Анотація та ключові слова українською мовою (курсив).

Обсяг анотації українською мовою - мінімум 700 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. 

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:

 1. Постановка проблемиу загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
 3. Мета статтіФормулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу. Дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
 5. Висновкиіз цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
 6. Список використаних джерел та «References». Список використаних джерел зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Ззагальні вимоги та правила складання». Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
 7. Анотація англійською мовою (курсив) повинна містити:
 • Імя (повністю) та прізвище кожного з авторів.
 • Назва статті англійською мовою
 • Анотація та ключові слова англійською мовою

Обсяг розширеної анотації англійською мовою - мінімум 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми, висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. При написанні анотації не допускається посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті.. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті повинен бути 8-20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

Поля з усіх сторін – 2,0 см.

Міжрядковий інтервал – 1,5 см.

Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.

Абзацний відступ – 0,5 см.

Текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [4, с. 345]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису або за алфавітом.

Приклади оформлення статті.

Приклади оформлення бібліографічного списку.

Приклади оформлення References.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Рецензування (експертиза) рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес» та відбору найбільш цінних і актуальних наукових праць. 

У журналі «Економіка. Менеджмент. Бізнес» використовується подвійне сліпе (анонімне) рецензування: персональні дані автора/авторів рецензенту не повідомляються; жодні персональні дані рецензента не розкриваються автору/авторам. 

Наукові статті, які надходять до редколегії, підлягають першочерговому контролю за дотриманням вимог до наукових статей. 

Первинну експертну оцінку наукової статті проводить головний редактор або заступник головного редактора. 

Редколегія визначає рецензента зі складу редакційної колегії, який курує відповідний науковий напрям статті, поданої до друку. У разі відсутності куратора відповідного напряму редколегія призначає зовнішнього рецензента для цієї роботи. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні рецензенти) повинні бути відомими фахівцями в темі поданого рукопису та мати публікації в цій галузі (бажано за останні 5 років). 

 Після рецензування наукової статті рецензент робить висновок: 

- стаття рекомендована до друку;

 стаття рекомендована до друку після її доопрацювання автором з урахуванням висловлених зауважень; 

- стаття не рекомендована до публікації. 

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після її доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії має бути зазначено причину такого рішення. 

При рецензуванні редколегія рекомендує використовувати типову форму рецензії, розроблену редколегією та розміщену на сайті журналу.

Підставами для повторного перегляду можуть бути: 

- недостатній рівень первинного експертного висновку; 

- гостра суперечливість положень, викладених у науковій статті.

 

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Редакція наукового збірника «Економіка. Менеджмент. Бізнес» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду наукових статей. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Редакція відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення високої якості публікації.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, як видавець збірника наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес», виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає свою відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

 

Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право редакції публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних та практичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому збірнику.

Якщо стаття прийнята до друку, автор автоматично засвідчує, що поданий матеріал:

не порушує авторських прав інших осіб або організацій;

 не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

Автор передає редколегії права на:

публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої версії;

переклад статті англійською мовою (для статей українською) та розповсюдження друкованої версії перекладу;

розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;

використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;

використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.

Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту) на:

персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);

 web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);

некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті збірника є обов’язковим.

(внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.