КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.041313

  • Голобородько А. Ю. (Holoborodko A. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Плевако Н. О. (Plevako N. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Кусова Д. М. (Kusova D. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Персонал підприємства є одним з важливіших ресурсів підприємства. Оскільки саме, персонал є уособленням системи навичок, вмінь, компетентностей працівників. Виважене управління підприємством засновано на розумінні сутності і особливостей формування політики управління персоналом. Дослідження характеристик поняття персонал дало змогу систематизувати існуючі наукові підходи щодо розуміння сутності поняття персонал в умовах стратегічних змін за певними ознаками: витратний, ресурсний, процесний, функціональний, кваліфікований, правових відносин та цифровий. Авторами представлена ґрунтовна порівняльна характеристика понять «персонал», «кадри», «робоча сила», «трудові ресурси підприємства», «трудовий потенціал», «інтелектуальний потенціал».
Персонал підприємства є одним з ключових ресурсів підприємства, який створює додаткову вартість продуктів і послуг, формує імідж підприємства та створює умови для отримання прибутків і розвиток підприємства. Саме управління персоналом є одним з визначальних факторів успіху бізнесу в умовах цифровізації і глобалізації господарських і економічних процесів. Ефективне сучасне управління персоналом засновано на таких ключових чинниках, як формування і розвиток персоналу трудова активність, психологічна стресостійкість, професійно-кваліфікаційний рівень, розвиток і навчання, вік і стать, системність і відповідальність, мотивація, трудова міграція, мобільність та гнучкість, рівень культури та ментальність, моральна зрілість, фізичні та розумові здібності (талант).

Ключові слова: персонал, підприємство, управління персоналом, чинники розвитку, стратегічні зміни.

Список використаних джерел:
1. Акулов М.Г., Драбаніч А.В., Євась Т.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 328 с.
2. Бажан І. І. Сутність категорії «трудовий потенціал» та її економічна природа. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. № 1 (20). С. 69-73
3. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник. Київ: ЦУЛ, 2011. 468 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навчальний посібник. Київ, 2004. 480 с.
5. Гавкалова Н. М. Менеджмент персоналу. Київ: Либідь, 2007. 187 с.
6. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: навчальний посібник для вузів. Харків: Харк. нац. екон. ун-т, 2005. 303 с.
7. Глухова С.В., Щебетенко Ю.С. Систематизація підходів до визначення категорії персонал підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 59 (1168). С. 117-120
8. Гольдфарб, А. Г. Середовище формування та реалізації трудового потенціалу промислового підприємства. Комунальне господарство міст. Київ: Техніка, 2004. Вип. 59. С. 231-238
9. Диба Л.М. Сутність понять інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал як економічних категорій. Економічний вісник університету. 2011. Вип. 17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Evu/2011_17_1/Dyba.pdf
10. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2006. С. 300
11. Зюзя А.О. Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу як важливий чинник його ефективного використання в національній економіці. Економічній простір. 2021. №165. С. 76-81. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/789/765
12. Крушельницька, О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навчальний посібник. Київ: Кондор. 2007. 428 с.
13. Лозова О.В., Демченко В. О. Система управління персоналом як важлива складова ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. № 4. С. 37-45 URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6319/1/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf
14. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: навчальний посібник. Суми, 2004. 592 с.
15. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Хмельницький: Хмельницький державний університет, 2004. 420 с.
16. Андрієнко В.М., Белкова Т.Ю., Голтвенко В.А. Стратегічне управління персоналом: навчальний посібник для ВНЗ. Донецьк, 2005. 200 с.
17. Ульяненко О.В. Сутність економічної категорії «персонал сільськогосподарських підприємств». Облік і фінанси АПК: освітній портал. 2023. URL: https://magazine.faaf.org.ua/sutnist-ekonomichnoi-kategorii-personal-silskogospodarskih-pidpriemstv.html
18. Щокін К. К. Основи кадрового менеджменту Київ: МАУП, 2005. с. 234

Номер
Розділ
Статті