ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

DOI №______

  • Мартиненко М. О. (Martynenko M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуті основні теоретичні підходи до інтерпретації поняття «розвиток підприємства» в сучасній науковій думці. Проаналізовано погляди економістів щодо трактування визначеного поняття. Виявлено взаємозв’язки і основні відмінності між ними. Проведена систематизація точок зору дослідників, що дозволила обгрунтувати різні взаємозв'язки в їх позиціях і виділити набір базових складових. На основі проведеного дослідження розкрито зміст поняття «розвиток підприємства» та надано авторське узагальнене визначення аналізованої категорії.

Ключові слова: розвиток, розвиток підприємства, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Афанасьєв Н. В. Управління розвитком підприємства : монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 184 с.
2. Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2012_27_1 /Zb27_1_04.pdf.
3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 1994. 680 с.
4. Шубравська О. В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження. Економіка України. 2005. №1. С. 36–42.
5. Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства. Фінанси України. 2010. № 2. С. 120-126.
6. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 ―Економіка, організація і управління підприємствами‖. Київ, 2004. 22 с.
7. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2006. 496 с.
8. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. учебное. пособие для студентов и слушателей по направлению менеджмент. Москва: Дека, 1997. 304 с.
9. Аверьянов Г.С. Управление в технических системах. Учебное пособие / Г.С. Аверьянов, А.Г. Туровец, А.Б. Яковлев. Омск: ОмГТУ, 2000. 80 с.
10. Рапопорт В. С. Развитие организационных форм управления научно-техническим прогрессом в промышленности. Москва: Экономика, 1979. 232 с..
11. Яковенко Е.Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем . Москва: Наука, 1991. 192 с.
12. Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. Москва: Экономика, 1990. 157 с.
13. Єремейчук Р.А. Сутність і зміст процесів розвитку підприємства. Управління розвитком. 2003 №. 1. Харків: ХДЕУ. С. 74 – 76.
14. Кузьмін О.Є, Князь С.В., Шпак Н.О., Новицький В.А. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: монографія. Львів: Львівська політехніка, 2006. 148 с.
15. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації / пер. з англ. / під ред. В.И. Данілова Данільяна. Москва: Прогрес, 1985. 328с.
16. Економічний енциклопедичний словник. У двох томах. Т. 2 / редкол. С.В. Мочерний, Львів: Світ, 2006. 568 с.
17. Великий тлумачний словник української мови. Київ: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
18. Матіщак Ю. І. Характеристика поняття розвиток підприємства та його зв’язку з іншими економічними категоріями. Науковий вісник ОНЕУ. 2015. № 3 (223). С. 102- 112.
19. Кошельник В.Н. Развитие предприятия:экономическая сущность и видовая классификация. URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/ekon71.html

Номер
Розділ
Статті