ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Гавриш О. М. (Gavrysh O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті висвітлено динаміку кількості телекомунікаційних абонентів України та наведено структуру грошових надходжень від реалізації їх послуг. Розглянуто зміну величини прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України від надання телекомунікаційних послуг протягом 2016–2018 рр. Визначено чинники, які впливають на стратегію розвитку телекомунікаційних підприємств та наведено їх характеристику.

Ключові слова: стратегія, телекомунікаційне підприємство, зовнішні чинники, внутрішні чинники, макросередовище, мікросередовище, стратегія розвитку, абоненти мобільного зв’язку, абоненти Інтернету.

Список використаної літератури
1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Рижий І. Б. Маркетинг: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. 184 с.
3. Пальчук О. В., Савченко В. М., Тошина Н. М. Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. Кіровоград: Поліум, 2008. 228 с.
4. Андрійчук В. Економіка аграрних підприємств: підручник; 2-ге вид., доп. і перероблене. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
5. Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга. Донецк: Сталкер, 1998. 432 с.
6. Жихарєва В. В., Савельєва Т. М. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 423–427.
7. Хімченко А. М. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування корпорацій. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.14. С. 258–264.
8. Швець Ю. О. Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного університету. 2016. № 1 (29). С. 26–36.

Номер
Розділ
Статті