ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.011313

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань

Анотація

В статті уточнено сутнісні характеристики інформаційно-комунікаційного забезпечення управління підприємства, обґрунтовано теоретичний базис інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в сучасних умовах, здійснено діагностику формування механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу управління в сучасних умовах, що створюють умови для ефективнішої роботи менеджерів. Сформовано основні методологічні принципи впровадження інформаційної системи в управління, що відображають реальну спрямованість інформаційно-комунікаційного забезпечення управління підприємства проведення техніко-економічного аналізу існуючої системи управління, вибору і постановки задач побудови інформаційної системи на етапі розробки і впровадження та їх впливу на зміну бізнесових цінностей, компетентностей і пріоритетів діяльності підприємств в умовах широкого використання сучасних цифрових технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, розвиток, сучасні умови, , шляхи вдосконалення, система управління.

Список використаної літератури
1. Цифрова економіка: підручник. Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. Київ. НАУ, 2022. 200 с.
2. Гудзь О.Є. Модернізація організаційно-інформаційного дизайну сучасних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. №2 (19), C. 4-12.
3. Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Інтелект ХХІ. 2020. Вип. 5. С. 138–143.
4. Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2013. 5. С. 74-77.
5. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2013.458 – 463с.
6. Волох О.К. Поняття і складові інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського нац. у-ту, 2014. Серія ПРАВО.Випуск 29. Частина 2. Том 4/2 С.29-32.
7. Гощинська Д.Я. Інформаційно-комунікаційне забезпечення кластерної взаємодії підприємств Авт. дис.канд. екон. наук: 08.00.04 Б.М.Андрушків Київ, 2016. С. 86-101, 118-122.
8. Сазонова С. В., Шмалій Л. В. Стратегічні орієнтири урправління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2023. № 47, C.102- 107. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-18

Номер
Розділ
Статті