ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА КОМПАНІЇ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕСУ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.011010

  • Пильнова В. П. (Pylnova V. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Пильнов Д. О. (Pylnov D. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Горпинич Л. І. (Horpynych L. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні положення оцінки вартості бізнесу, систематизовано наявні принципи, підходи та методи оцінки вартості; обґрунтовано необхідність вдосконалення методики оцінки ринкової вартості бізнесу. Розроблена методика дозволяє визначати ринкову вартість бізнесу через його ефективність, якій не властиві основні недоліки існуючих методик (використання прогнозних значень, інформації про подібні компанії тощо), а також може слугувати основою для проведення багатокритеріального аналізу сильних та слабких сторін бізнесу; запропоновано перелік показників, який, на відміну від рекомендованого в літературі, найбільш повно відображає його ефективність; запропонована та апробована методика оцінки ринкової вартості бізнесу. Обґрунтовано доцільність використання інтегрального показника, розрахованого на основі показників ефективності бізнесу, відібраних для оцінки ринкової вартості бізнесу. Сформульовано новий принцип оцінки ринкової вартості бізнесу - принцип інтегрованості результатів оцінки у фінансову систему підприємства. Розроблено методику визначення ринкової вартості бізнесу, що відрізняється від наявних використанням ефективності бізнесу як фактору його ринкової вартості, яка враховує можливість проведення багатокритеріального аналізу сильних та слабких сторін бізнесу, що являється базою для прийняття фінансових рішень. В рамках розробленої методики оцінки ринкової вартості бізнесу запропонована шкала для інтерпретації рівня ефективності бізнесу. На основі застосування запропонованої методики, розроблена матриця фінансових рішень, що дозволяє приймати найбільш оптимальні фінансові рішення, враховуючи ринкову вартість бізнесу.

Ключові слова: оцінка вартості бізнесу, багатокритеріальний аналіз, інтегральний показник, оптимальні фінансові рішення.

Список використаної літератури
1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001р № 2658-ІІІ. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2658-14
2. Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна та майнових прав”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
3. Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF
4. Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1655. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF
5. Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні Фінанси України. 2011. №7. С. 104–113.
6. Концепція розвитку оціночної діяльності в Україні на 2016-2025. URL: http:/ /afo .com.ua/uk/news/1-about-theassociation/1034-t he-concept-of -valuation-activities-in-ukrai ne-2016-2025
7. Мамонтова Н. А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю. Актуальні проблеми економіки. 2010. №9. С. 272–279.
8. Пономаренко В.С., Гонтарева І.В.Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / В. С. Пономаренко,; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 404 с.

Номер
Розділ
Статті