СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010909

  • Насад Н. В. (Nasad N. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Близнюк І. М. (Blyznyuk I. M.) ПрАТ «Датагруп», Київ

Анотація

Нинішні умови розвитку економіки країни загалом та підприємств зокрема характеризуються значною кількістю чинників, які впливають на систему забезпечення економічної безпеки підприємства у стратегічному полі. Змінні умови формують чинники стратегічного управління економічної безпеки підприємства, які потребують постійного аналізу, моніторингу та доповнення. Метою дослідження є визначення основних чинників стратегічного управління економічною безпекою в умовах адаптивності підприємства до змін. У статті теоретико-методологічною основою дослідження впливу чинників на стратегічне управління економічною безпекою підприємства є основні положення наукових досліджень вітчизняних вчених. Виявлено, що стратегічне управління економічною безпекою підприємства – це система довготривалих та стійких управлінських рішень та процесів задля забезпечення оптимального стану захищеності економічних інтересів підприємства у тактичному періоді та розвитку у довготривалих періодах. На основі проведеного аналізу підходів до визначення чинників стратегічного управління економічної безпеки визначено взаємозв’язок між чинниками, функціями та цілями системи управління економічної безпеки та його стратегічним розвитком. В результаті дослідження запропоновані ознаки класифікації чинників сучасного стратегічного управління економічною безпекою відповідно до умов, що склалися. Запропонована класифікація дозволяє виявити тенденції впливів чинників на стратегічне управління економічною безпекою; виявити основні загрози економічній безпеці підприємств, які мають стратегічний характер. У зв’язку із постійним характером змін середовища в якому функціонують підприємства необхідно зауважити, що класифікація чинників є невичерпною та може доповнюватись відповідно до умов.

Ключові слова: чинник, підприємство, економічна безпека, управління економічною безпекою, система економічної безпеки, стратегічне управління.

Список використаної літератури
1. Ареф’єва О.В. Інноваційні імперативи формування економічної безпеки машинобудівних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. 2014. Випуск 50. 142 с.
2. Дулеба Н.В. Визначальні фактори впливу на економічну безпеку автотранспортних підприємств. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2011. No 8. 291 с.
3. Живко З.Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління : монографія. Львів: Ліга-Прес, 2012. 256 c.
4. Маслак О.І., Гришко Н.Є. (2013). Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня. Маркетинг і менеджмент інновацій. No 1. 208 с.
5. Мойсеєнко І.П. (2013). Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. No 1. 291 с.

Номер
Розділ
Статті