УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010808

  • Маковецька І. М. (Makovetska I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Диченко А. С. (Dychenko A. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Валенок А. М. (Valenok A. M.) ПрАТ «Датагруп», Київ

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню системи управління підприємством в сучасних умовах, що дозволило б підприємству посилити свої позиції на ринку. Проведено теоретичне узагальнення системи управління підприємством, що дозволило визначити той факт де більшість науковців розглядають її як сукупність системи, що управляє (суб’єкт управління), та керованої системи (об’єкту правління), а також зв’язків між ними. Запропоновано основні напрями удосконалення системи управління підприємство, які впливатимуть на координаційні дії під час виконання управлінських функцій та на покращення фінансового стану підприємства. Описано, щоб удосконалити системи управління підприємством необхідно впроваджувати посаду менеджера по роботі з персоналом, який дасть позитивний ефект з врахуванням впливу найбільш вагомих бізнес чинників для кінцевих результатів господарської діяльності.

Ключові слова: підприємство, система управління, напрями удосконалення, менеджмент.

Список використаної літератури
1. Ганузек Л.М. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства. Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 берез. 2017 р. Дніпро. 2017. URL: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/4_ganuzek.htm (дата звернення: 25.03.2024).
2. Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації. Вісник економічної науки України. 2011. №2. С.51-54.
3. Потьомкіна О.В., Гордійчук А.І. Трансформація системи управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка . 2022. Вип. 19. С. 217-224.
4. Селезньова Г.О., Іпполітова І.Я. Оцінювання ефективності системи управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/54.pdf. (дата звернення: 27.03.2024).
5. Таченко В.В. Удосконалення системи управління підприємством через формування соціального пакету. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ .2021. Випуск 50. С. 130-137.
6. Череп А.В., Томарева-Патлахова В.В., Кабанова О.О. Формування ефективної системи управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 6(2). С. 280-286.

Номер
Розділ
Статті