ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010606

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання формування системи інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства. Проаналізовано різні підходи до визначення предметного змісту інформаційного забезпечення та наведено його авторську інтерпретацію. На цій концептуальній основі визначено структурну схему системи інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства. Розкрито найбільш суттєві вимоги до якості інформації в контексті управління фінансовими ресурсами. Проаналізовано інформаційні можливості вітчизняної фінансової звітності за окремими сферами інформаційного забезпечення менеджменту фінансових ресурсів підприємства. На основі результатів проведеного аналіз та узагальнення літературних джерел визначено, що при розробці автоматизованої системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємства необхідно дотримуватися певних принципів. Розкрито їх суть та значимість.

Ключові слова: управління, інформація, інформаційні ресурси, інформаційне забезпечення, інформаційні системи, фінансові ресурси, фінансовий потенціал, підприємство.

Список використаних джерел
1. Босак І.П. Палига Є.М. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект. Регіональна економіка. 2007. №4. С 193-195.
2. Боярко І.М. Гриценко Л.Л., Рябенков О.В. Концептуальна модель організації системи фінансового контролінгу на підприємстві. Вісник Університету банківської справи. 2017. № 1 (28). С. 71-77.
3. Будько О. В. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. Ефективна економіка. 2013. № 1, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1721
4. Гудзь О.Є. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2. С.4-12. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf?file=p_1010_70172914.pdf
5. Денисенко М.П. Колос І.В. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством. Економіка та держава. 2006. № 7. С 19-24.
6. Дятлов Є.В. Система інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності: наукові погляди щодо формування та розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 1 (100). 101-102.
7. Євтушенко О.А. Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18). С.84-91.
8. Іванова В. В. Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях: монографія. К.: Логос, 2011. 277 с.
9. Козак В.Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу. Економіка АПК. 2005. № 1. С. 66–70.
10. Маслак О. І., Коробкова І. В Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 23-25.
11. Мельник О.Г. Інформація як складового інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 10. С. 136-141.
12. Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: Монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. 290 с.
13. Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. Вип. 11. С. 224-232.
14. Рогоза М.Є. Скляр А.А. Інформаційне забезпечення стратегічного управління і його вплив на невизначеність середовища господарювання. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 206: В 4 т. Том ІІІ. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. С. 641-650.
15. Семенова К. Д. Аналітичні можливості фінансової звітності для оцінки підприємницьких ризиків. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. № 8 (297). С. 32-39.
16. Томчук О.Ф. Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-2. С. 152-159.
17. Уткіна М. С. До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Juris Europensis Scientia. 2022. Випуск 2. С. 94-97.
18. Хомош Ю.С. Вовк Ю.Я.Значення інформаційного забезпечення в управлінні інноваційною діяльністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.13. С. 322-328
19. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник К.: КНЕУ, 2001. 540 с.
20. Шелковникова О.В. Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 28. 157-163.

Номер
Розділ
Статті