СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010202

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гадицький М. Г. (Hadytskyy M. H.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Чернявський І. Ю. (Chernyavskyy I. Yu.) Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ

Анотація

В статті уточнено сутнісні ознаки стратегічних сценаріїв розвитку цифрової трансформації управління підприємств та окреслено їх роль, принципи і завдання. Визначено блоки й обґрунтовано орієнтири їх формування та формати віртуалізації управлінських процесів для підприємств з використанням штучного інтелекту. Підкреслено доцільність використання матричного підходу та штучних нейронних мереж із урахуванням рівнів результативності. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на ці процеси. За результатами опитування вітчизняних ІТ підприємств виявлено проблеми, що ускладнюють процеси цифрової трансформації та знижують їх ефективність. Визначено умови, які необхідно створити для успішного впровадження стратегічних сценаріїв розвитку цифрової трансформації управління підприємств в нових економічних реаліях.

Ключові слова: управління підприємствами, стратегічні сценарії, цифрової трансформації, сучасні технології, нові економічні реалії.

Список використаних джерел
1. Бойда С.Інноваційні підходи до управління підприємствами в умовах діджиталізації економіки. Економіка та управ-ління підприємствами. 2022. Випуск 1 (85). С. 72–81. URL:https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle /123456789/4498/ Інноваційні% 20підходи%20до% 20управління%2 0підприємствами%20в% 20 умовах% 20діджиталізації % 20економіки .pdf?sequence=1&isAllowed=y.
2. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання: монографія. Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. 2000. 344 с.
3. Джур О. Є., Шулякова А. С. Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Випуск 6. С. 55–67. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4b8e8370ce8.pdf
4. Кизим М. О., Гейман О. А. Сценарне моделювання розвитку соціальноекономічних систем: напрямки, особливості та механізми. Регіональна економіка. 2009. №4. С. 18–23.
5. Лозовський О. М. Шляхи оптимізації системи менеджменту підприємства. Ефективна економіка. 2019. No 2. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/2_2019/48.pdf.
6. Резник Н. П. Інноваційні методи управління підприємствами з огляду на оцінку їхньої ефективності. Економіка підпри-ємства. 2019. No4, С. 138–147. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2019/4/EV20194_138-147.pdf.
7. Седікова І. О., Седіков Д. В. Нові парадигми менеджменту в умовах цифрової економіки. Економіка харчової промисловості. 2022. Том 14. Випуск 3. С. 37–43. URL: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/download/2360/2555.
8. Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.
9. Цифрова адженда України – 2020. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
10. Яцкевич І. В. Сучасний менеджмент та менеджер : матеріали XXIII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за між-народ. участю. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології. 28 квіт. 2022 р. Одеса : ДУ «Одеська політехніка». 2022. С. 12–13. URL: https://op.edu.ua/sites/default/files/public Files/studolympconf /xxiii_konferenciya_suchasnyy_menedzhment_modeli_strategiyi_tehnologiyi_2022.pdf
11. Baporikar N. CSF Approach for IT Strategic Planning. International Journal of Strategic Information Technology and Applications. 2015. № 4(2), pp. 35–47. URL: https://www.researchgate.net/publication/276184671_CSF_Approach_for_IT_Strategic_Planning/citat ions.
12. Colin O’Reilly, Benjamin Powell. War and the growth of government. European Journal of Political Economy. 2015. Vol. 40. Part A. Р. 31–41. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268015000853.
13. Chermack T. Foundations of Scenario Planning. The Story of Pierre Wack. Routledge. 2017. 290 р.
14. Ulrich P., Naegler T., Becker L., Lehr U., Simon S., Sutardhio C., Weidlich A. Comparison of macroeconomic developments in ten scenarios of energy system transformation in Germany: National and regional results. Energy, Sustainability and Society. 2022. 12 (1). URL: https://www.researchgate.net/publication/363260493_

Номер
Розділ
Статті