ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010006

  • Князєва О. А. (Knyazyeva O. A.) Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Одеса
  • Терешко Ю. В. (Tereshko Yu. V.) Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Одеса
  • Банкет Н. В. (Banket N. V.) Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Одеса

Анотація

В статті досліджено теоретичний базис показників оцінки економічної стійкості підприємства, обґрунтовано існуючи невідповідності систем оцінки розвитку об’єктів соціально-економічної діяльності цифровим трансформаціям як на макрорівні (підприємства), так і на мезо- та макрорівнях. Обґрунтовано доцільність удосконалення системи показників оцінки економічної стійкості підприємства – операторів електронних комунікацій – шляхом доповнення новою групою, яка містить коефіцієнт доходності цифрових активів, коефіцієнт рентабельності цифрових інвестицій, коефіцієнт оборотності цифрових валют, коефіцієнт ефективності інструментів он-лайн управління, рівень захисту від кіберінцидентів, а також методичний інструментарій та граничні значення показників, що у сукупності дозволяє визначити рівень економічної стійкості за умов цифрових трансформацій.

Ключові слова: система показників, оцінювання, економічна стійкість, оператори електронних комунікацій, цифрові трансформації.

Список використаних джерел
1. Бірбіренко С.С. Методологічні аспекти формування концепції стратегічного управління економічною стійкістю телекомунікаційного підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 1 (34). С. 55-60.
2. Гудзь О.Є., Стрельнікова С.Ю. Організаційно-інформаційне забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 4 (30). С. 4–13.
3. Novykova Innola. Methodical bases of formation of tasks and development of risk-oriented strategy of development of the enterprises in the conditions of internationalization and economic globalization. Olha, M.P., Myhaylo, V.A., Igor, L.F., Andrii, V.C. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12 (7 Special Issue), P. 405–411.
4. Тхор С. О. Управління економічною стійкістю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / С. О. Тхор. Луганськ, 2005. 18 с.
5. Яковенко С.Л., Власенко Т.Ю. Ефективне управління економічною стійкістю підприємства – запорука успішного бізнесу. Регіональна економіка та управління. № 2 (20), 2018. С. 102-105.
6. Князєва О.А., Толкачова Г.В., Банкет Н.В. Проблеми оцінки цифрових трансформацій економіки та суспільства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2023. Т. 28. Вип. 1 (95). С. 40-44.
7. Терешко Ю.В. Кулініч Т.В. Trends of transformation and digitalization’s sector of Ukraine during wartime. Інвестиції: практика та досвід. 2023. Вип. 7. С.72-78
8. Measuring digital development: Facts and Figures 2023. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
9. Закорко П.П., Бреус В.Є. Оцінка економічної стійкості підприємства. Економіка і суспільство. Вип. № 13 / 2017. С. 464-467.
10. Kniazieva O.A., Kuznietsova O.V., Chesnokova N.V. Рroblems of information and communication technologies during the formation of the digital economy and society. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 1, Number 389 (2021), 153 – 162.
11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Номер
Розділ
Статті