ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010005

  • Згурська О. М. (Zghurska O. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Миколенко Р. О. (Mykolenko R. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Балим Є. (Balym Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті розглянуто особливості формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі. Сформовано оптимальний товарний асортимент з метою підвищення лояльності споживачів до продукції підприємства. Застосування інтегрованого АBC/FMR-аналізу товарного асортименту дозволило здійснити класифікацію товарних запасів за такими критеріями як: «рентабельність реалізації товару» та «рівень попиту», що, тим самим, сприятиме формуванню оптимального товарного асортименту, забезпеченню високого рівня ефективності функціонування торговельного підприємства. Запропонований підхід до структурування товарного асортименту, який ґрунтується на результатах АВС/ FMR-аналізу, дає можливість класифікувати усю сукупність товарних одиниць в обраній товарній лінії на дев’ять підгруп.

Ключові слова: товарний асортимент, лояльність споживачів, товарні запаси, товарна одиниця, підприємства роздрібної торгівлі.

Список використаних джерел
1. Гармідер Л. Д., Самай І. О. Дослідження формування товарного асортименту підприємства. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 111–118.
2. Герасимова Л.М., Асмарян А.С. Асортимент товарів: сучасні проблеми управління URL: http://www.rusnauka.com/23_WP_2011/Economics/10_91123.doc.htm
3. Гончар Л.А., Холодова О.Ю. Управління асортиментом і якістю товарів як підсистема торговельного URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovl....va.html
4. Діденко Є.О., Савельєв Д.С. Управління асортиментною політикою підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910
5. Красовська Т. В. Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах. Економіка та держава. 2016. №2. С. 67-71.
6. Кузнєцов П. В., Парфентенко І. А., Балагула Д. П. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 198-204.
7. Смольянинов А. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства URL: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/ article_2963
8. Степанюк Н.С., Петриченко З.С. До питання формування асортиментної політики торговельного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. №1. Т.1. С. 202-204.
9. Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2014. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708 .
10. Хоптюк, А., Кравчук Є. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 10. С. 84-90.
11. Шира Т. Б. Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності. Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. 2016. № 1. С. 63-73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzec_2015_1_11 .
12. Шумкова О. В. Глубока І. М. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства. Вісник СНАУ. 2010. № 5/1. С. 64-69.

Номер
Розділ
Статті