ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010001

  • Виноградова О. В. (Vynohradova O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дрокіна Н. І. (Drokina N. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Захаржевська А. А. (Zakharzhevska A. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Недопако Н. М. (Nedopako N. M) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню принципів управління ризиками на підприємствах телекомунікацій. Систематизовано загальні принципи управління на підприємстві як теоретичне підґрунтя принципів управління ризиками. Принципи управління ризиками на підприємстві телекомунікацій згруповано у три основні групи: загальні (відносяться до системи управління в цілому); приватні (стосуються окремих частин і елементів системи управління); регламентуючі (регламентують порядок і правила управління конкретними видами діяльності або явищами (зокрема – ризиками). Зроблений аналіз принципів управління ризиками згідно міжнародних стандартів, відомих моделей світових компаній та науковців. Запропоновано систему принципів з урахуванням специфіки телекомунікаційних підприємств, яка включає загально-управлінські, загальні принципи ризик-менеджменту та специфічні для підприємств телекомунікацій принципи. Визначено додаткові специфічні принципи управління ризиками на підприємствах телекомунікацій (модульності, багато-критеріальності оцінки, індивідуальності, своєчасності, конфіденційності, безпеки та секретності, прозорості, максимізації (масштабність) та мінімізації, пропорційності). Використання запропонованої системи принципів сприятиме ефективному управлінню ризиками на підприємстві.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, принципи управління, принципи ризик-менеджменту, телекомунікаційні підприємства.

Список використаної літератури
1. Мороз В.М. Мороз С.А. Ризик-менеджмент: навч. посібник для студ. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 140с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf
2. Свідерська А. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / А.В. Свідерська. Хмельницький: ХНУ, 2016. 290 с.
3. ДСТУ ISO Guide 73:2013. Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT). [Чинний від 2014-07-01]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 17 с. URL: https://bambangkesit.files.wordpress.com/2015/12/iso-73_2009_risk-management-vocabulary.pdf
4. Офіційна інтернет сторінка The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). URL: https://www.coso.org/Pages/guidance.aspx.
5. Enterprise Risk Managament – Integrating with Strategy and Perfomance. URL: https://www.coso.org/Shared%20Documents/Compliance-Risk-Management-Applying-the-COSO-ERM-Framework.pdf
6. A Risk Management Standard. The Institute of Risk Management: 2002. URL: https://www.theirm.org/media/6827/arms_2002_irm.pdf
7. Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO). URL: https://www.iso.org/committee/629121/x/catalogue/
8. ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018 Risk Management – Principles and guidelines on implementation, IDT). [Чинний від 2019-01-01]. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
9. ДСТУ ISO/TR 31004:2013 Управління ризиками – Керівництво з впровадження ISO 31000 (Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000, IDT). [Чинний від 2019-01-01]. URL: http://irpmo.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-31004-2013.pdf
10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або запобігання тероризму: Закон України від 28.11.2002, № 249-ІV. Верховна Рада України: Офіційний сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15 .
11. Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними: Закон України від 16.02.2011 р. №232. Верховна Рада України: Офіційний сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF
12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків: Закон України від 16.07.2007р. №432. Державна фіскальна служба України: Офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/podatkoviy-kontrol/nakazi/print-66306.html
13. Про затвердження термінологічної бази системи внутрішнього контролю та аудиту Державного казначейства України”: Закон України від 07.10.2008 р. №417. Законодавство України: Платформа ligazakon. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU0702.html
14. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001, № 2245-III. Верховна Рада України: Офіційний сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
15. Проект Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_Regulation_SUR_2022-06-27.pdf.
16. Караєва Н.В., Войтко С.В., Сорокіна Л.В. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень: навчальний посібник. Київ: Альфа Реклама, 2013. 308с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/323531417.pdf
17. Семенова К.Д., Тарасова К.І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія. Одеса: ФОП Гуляєва, 2017. 234с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6611/1/Ризики%20діяльності%20промислових%20підприємств%20інтегральне%20оцінювання.pdf
18. Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія За ред. В. В. Коваленко. Одеса: ОНЕУ, 2017. 304с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6711/1/Система%20ризик-менеджменту%20в%20банках%20теоретичні%20та%20методологічні%20аспекти.pdf
19. Боровик М.В. Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 65с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf
20. Герасименко О.М. Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02. Київ, 2021. 667с. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/gerasimenko_2021-disertatsija.pdf

Номер
Розділ
Статті