ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.039298

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням визначення основних підходів до формування ефективної системи інформаційного забезпечення менеджменту. Основна увага приділена обґрунтуванню теоретичних та практичних засад процесу забезпечення аналізу та оцінки стану системи управління організації з урахуванням реалій вітчизняної економіки, удосконалено основні складові системи управління підприємством та узагальнено низку діючих чинників, від яких залежить удосконалення системи управління організації, що зумовить ефективно виявити його зовнішні і внутрішні особливості та формування і використання, визначати його характеристики та дозволить підвищити ефективність інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Ключові слова: інформаційне забезпечення менеджменту, оцінка ефективності, управлінська діяльність, шляхи вдосконалення, автоматизоване розв'язування задач.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Організаційно-інформаційне забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки. Економіка. Менеджмент. Бізнес №4 (30), 2019. C. 9−19.
2. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: ред. кол. Вид. центр «Академія», 2002. Т. 1, 953 с.
3. Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard: President and Fellows of Harvard College, 2012. 203 p.
4. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием: [учеб. пособие для вузов] ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 288 с.
5. Москаленко В.П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: курс лекцій Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. 98 с.
6. Романовська Ю.А. Структура організаційно-економічного механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 205. Том II. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. 353 с.
7. Терентьєва О.В. Основні процеси імплементації складових організаційно − економічного забезпечення антикризової діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 4. С. 28. ULR: http://economy.nayka.com.ua
8. Экономический механизм. Словарь терминов http://birzhevik.ru/tesaurus/221/12065/.
9. Волох О.К. Поняття і складові інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського нац. у-ту, 2014. Серія ПРАВО.Випуск 29. Частина 2. Том 4/2. С.29-32.
10. Гощинська Д.Я. Інформаційно-комунікаційне забезпечення кластерної взаємодії підприємств Авт. дис.канд. екон. наук: 08.00.04 Б.М.Андрушків Київ, 2016. С. 86-101, 118-122.

Номер
Розділ
Статті