ДІАГНОСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА IT-ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.036071

  • Голобородько А. Ю. (Holoborodko A. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Андрєєва О. С. (Andrieieva O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена діагностиці трудового потенціалу на прикладі IT-підприємства «Sigma Software» в умовах цифровізації. Дослідження спрямоване на визначення ключових аспектів трудового потенціалу, його ефективності та взаємодії з факторами цифрової трансформації в контексті сучасного ІТ-сектору. Використовується комплексний підхід до діагностики трудового потенціалу, зосереджуючись на компетентностях, навичках та мотивації працівників. Дослідження враховує особливості розвитку IT-галузі, зокрема вплив швидкозмінюваних технологій та вимог до кваліфікацій спеціалістів. Автори статті аналізують вплив цифровізації на трудовий потенціал підприємства, враховуючи новітні технології, зміни в організаційних структурах та підходи до управління персоналом. Отримані результати надають важливий практичний інструмент для управління трудовим потенціалом в умовах цифрової економіки. Стаття має значущий внесок у розуміння динаміки трудового потенціалу IT-підприємств.

Ключові слова: трудовий потенціал, діагностика, цифровізація, IT-підприємство, технології, компетентності, ефективність, управління персоналом.

Список використаної літератури
1. Болквадзе Н., Гетьман Т., Сучасні методи мотивації персоналу ІТ-компанії. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. С. 72-82
2. Дашко І.М. Нові технології роботи з персоналом в епоху цифрової економіки. Підприємництво та інновації. 2021. № 21. C. 35-43. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.6
3. Кравчук О.І. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. No 1. С. 172-191.
4. Курганський С.С., Ситник Н.І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору. Молодий вчений. № 10 (74). жовтень, 2019. C. 675-679
5. Німуха Ю.К. Особливості управління персоналом в ІТ-компаніях. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. Київ: КПІ ім. Ігоря 79 Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 81
6. Орлова О. М. Особливості управління персоналом в ІТ-сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 117-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_28
7. Офіційний сайт підприємства, ТОВ «Sigma Software», URL: https://sigma.software
8. Писаревська Г.І. Тенденції розвитку використання Digital технологій в управлінні персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2021. No 41. С. 54-60.
9. Токмакова І.В., Войтов І.М., Штефан К.І. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 179–186.

Номер
Розділ
Статті