РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ІТ КОРПОРАЦІЯХ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.032135

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Чечик І. Л. (Chechyk I. L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сімонова А. В. (Simonova A. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті уточнено сутнісні атрибути стратегічних компетенцій, визначено їх ролі як ефективного інструменту для поствоєнного відновлення і трансформації вітчизняних ІТ корпорацій, обґрунтовано доцільність підвищення гнучкості стратегічних компетенцій в ІТ корпораціях і домінант розширення їх стратегічних горизонтів діяльності на основі сучасних технологій у контексті формування нових бізнесових цінностей, що враховують виклики воєнного стану й специфіку вітчизняних ІТ корпорацій щодо проектно-командного профілю їх функціонування та поведінкових моделей взаємодій із контактними аудиторіями.

Ключові слова: компетенції, компетентності, стратегічні компетенції, ІТ корпорації, корпоративне управління, розвиток стратегічних компетенцій, гнучкість стратегічних компетенцій.

Список використаної літератури
1. Гусєва О.Ю. Методологічні основи формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства. Економіка: реалії часу. 2015. №4 (20). С.261-266
2. Дунда С.П. Стратегічні підходи до управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 18. С. 75-77
3. Лупак Р., Васильців Т. Конкурентоспроможність підприємства. Львів. ЛКА. 2016. 484 с.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. Київ. Знання. 2008. 800 с.
5. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах). том 1, А – К / Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ, АКОНІТ, 2006. 926 с.
6. Резнікова Н.В., Рубцова М.Ю. Проблема підвищення продуктивності праці людини та розвитку її компетентностей в умовах роботизації сфер виробництва та послуг. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6634
7. Сердюков К.Г., Шрам О.О. Забезпечення економічної гнучкості стратегічних компетенцій акціонерного товариства. Актуальні проблеми економіки. 2021. № 5. С. 62–71
8. Фролова Л., Григораш О. Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі. Вісник КНТЕУ. 2012. № 5. С.50-58
9. Чорний А. В. Еволюція концепцій розвитку компетентностей персоналу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Економічна”. 2019. Вип. 95. С. 75–83
10. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 155 с.
11. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: капіталізм, соціалізм і демократія. Харків. Фелікс. 2012. 864 с.
12. Porter M., Millar V. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, 1985. May. 145 р.
13. Prahalad C. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No. 3. P. 79–91.

Номер
Розділ
Статті