ЧИННИКИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ АНТИКРИЗОВОГО ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.031820

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Тяжина А. М. (Tyazhyna A. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті обгрунтовано взаємозалежність формування організаційної культури та розбудови чи модернізації організаційного дизайну телекомунікаційних підприємств, виявлено ключові чинники взаємовпливу формування організаційної культури та модернізації організаційного дизайну телекомунікаційного підприємства, серед яких: місія, цінністні орієнтири, мета, завдання, стратегії підприємства; галузь виробничої діяльності підприємства; організаційна форма функціонування підприємства; траєкторія та стрімкість стратегічного розвитку підприємства; параметри й масштаб діяльності підприємства; гострота конкурентної боротьби та ринкова кон’юнктура в галузі; рівень цифровізації й автоматизації бізнес-процесів на підприємстві; сила опору організаційним перетворенням; ступінь інтегрованості підприємства у різноманітні бізнесові структури; існуюча організаційна поведінка; нормативно-правові акти, що регламентують господарську діяльність підприємства; компетентності й професійний рівень керівників й менеджменту підприємства, їх креативність, бачення, інноваційність, переконання, амбіції та наполегливість; фази життєвого циклу підприємства; укомплектованість підрозділів необхідним кваліфікованим персоналом; традиції організаційної культури. За допомогою експертного опитування та математичної обробки результатів визначено індекси вагомості взаємовпливу означених чинників щодо формування організаційної культури та побудови організаційного дизайну телекомунікаційного підприємства. Аргументована доцільність визначення взаємозв’язків між чинниками для ухвалення управлінських рішень щодо формування організаційної культури та побудови організаційного дизайну антикризового післявоєнного відтворення телекомунікаційного підприємства, оскільки це сприятиме пошуку резервів й можливостей щодо підвищення його ефективності й гармонізації.

Ключові слова: організаційна культура, організаційний дизайн, телекомунікаційні підприємства, чинники взаємовпливу, антикризове післявоєнне відтворення.

Список використаної літератури
1. Peters T., Waterman R. In Search of Excellence, Sydney: Harper & Row, 1982.
2. Davila T., Epstein M., Shelton R. Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2006.
3. Mintzberg H. Structure in fives: designing effective organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983. 312 p.
4. Jones G. R., George J. M. Contemporary management. 11th ed. McGraw-Hill Education, 2020. 608 p.
5. Daft R. L. Organization Theory and Design. 10th ed. Cengage Learning, 2021. 649 p.
6. Van Vulpen E. Organizational Design: A Complete Guide. AIHR. 2023, January 25. URL: https://www.aihr.com/blog/organiza tional-design/#What.
7. Stanford N. Guide to organisation design: creating high-performing and adaptable enterprises. London: The Economist, 2007. 343 p.
8. Brown A. Organizational Culture, London, Pitman Publishing, 1995.
9. Гресь, Г. (2021). Підхід до впровадження гнучких організаційних структур. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-61
10. Скорик О.О. Концептуальні засади організаційного проєктування в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1451
11. Селютін В.М., Яцун Л.М., Ольшанський О.В. Теорія організації: навчальний посібник. Харків. ХДУХТ, 2017. 280 с. 8.

Номер
Розділ
Статті