Формування стратегічних орієнтирів з управління ризиками на підприємствах телекомунікацій

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.035461

  • Захаржевська А. А. (Zakharzhevska A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті відмічено важливість, окреслено особливості та етапи формування стратегічних орієнтирів управління ризиками в телекомунікаційних підприємствах, уточнено регламентацію реагування на загрози й ризикові процеси, яка відповідно до сформованих стратегічних орієнтирів в телекомунікаційних підприємствах має передбачати: ідентифікацію та формування реєстрів ключових ризиків підприємства;розробку ієрархічної мультимодульної карти ризиків;модернізацію механізму розвитку управління ризиками в телекомунікаційних підприємствах;формування гнучких організаційних структур та інформаційно-комунікаційних ланцюгів; затвердження положень, посадових інструкцій, регламентів, стандартів, форм звітності щодо управління ризиками;розробку ризик-профіля й конкретних результативних програм в нових реаліях сьогодення;розробку стратегічного портфеля, корпоративної політики щодо управління ризиками;розробку корпоративної ризик-культури персоналу.Обгрунтовано, що використання запропонованих сформованих стратегічних орієнтирів в телекомунікаційних підприємствах сприятиме ухваленню більш ефективних управлінських рішень за кризових умов невизначеності, деформацій та загроз, а наявність різноманітних ефектів підтверджуватиме доцільність її практичного впровадження.

Ключові слова: ризик, загрози, управління ризиками,ризикові процеси, телекомунікаційні підприємства, стратегічні орієнтири.

Список використаних джерел
1. Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія / за наук. ред. В.М. Гранатурова. Одеса, 2003. 164 с.
2. Гудзь О.Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (29), 2019. C. 12−19.
3. Лук’янoвa В.В., Гoлoвaч Т.В. Екoнoмічний ризик: нaвчaльний посібник. Київ: ВЦ “Aкaдемія», 2007. 462 с.
4. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика): колект. монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Є. І. Ходаківського. Житомир : «Полісся», 2013. 323 с.
5. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / за заг. редакцією А. В. Руснак. Херсон :ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. 432 с.
6. Приймак І. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Формування ринкової економіки в Україні. 2009. Вип. 19. С. 413–419.
7. Управління ризиками, ризик-менеджмент на підприємстві. URL: http://www.risk24.ukr/index.htm.
8. Boehm B. Software Risk Management. Washington, DC : IEEE Computer Society Press, 1989. P. 115–147.
9. Gudz O., Prokopenko N., Korsakov D., Solovei N. Insurance And Innovative Technologies Of Risks Management Of Ukrainian Companies In The Digital Economy.(Інноваційні технології управління ризиками українських компаній в цифровій економі). Estudios de Economia Aplicada 2020. Vol. 38, No3 (1). URL : http:ojs.ual.esojsindex.phpeea. DOI: http:dx.doi.org10.25115eea.v38i3%20(1).3996 http:ojs.ual.esojsindex.phpeeaarticleview39964153 (Scopus)
10. Jankelova N., Masar D., Moricova S. Riskfactorsintheagriculturesector. Agric. Econ. Czech. 2017. 63:247-258.
11. Wilhams T. L. An integrated approach to risk management. Risk management. 1996. № 6. P. 22-27.

Номер
Розділ
Статті