Управління технологічним розвитком, як основа конкурентоспроможності підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.045862

  • Халімон Т. М. (Khalimon T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні засади управління технологічним розвитком, як основи конкурентоспроможності підприємства, зокрема, зʼясовано визначення, поняття «технологічний розвиток» та окреслено систему чинників, що впливають на конкурентоспроможність та залежать від рівня технологічного розвитку підприємства. Дана стаття визначає взаємозв'язок конкурентоспроможності з технологічним розвитком підприємства. Виконання завдань технологічного розвитку сприяє появі довгострокових переваг перед конкурентами.

Ключові слова: технологічний розвиток, конкурентоспроможність підприємства, технологія, управління.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Щербина В.В. Стратегічні напрями формування конкурентних переваг підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №3 (25). C. 58−64.
2. Гудзь О.Є., Халімон Т.М. Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: навч. посібник. Київ: Планета людей, 2019. 230 с.
3. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / пер з англ. Київ: Либідь, 2003. 319 с.
4. Кондратьев Н.Д. Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из современности. Москва: Учитель, 2017. 384 с.
5. Маслюківська А. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення «інновація» до сучасного розуміння інноваційних ідей. Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. «Економіка». 2013. №4 С. 159 – 161.
6. Ужва, А.М. Холістичнии підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Украї нськии журнал прикладної економіки. 2019. № 1. С. 102–108.

Номер
Розділ
Статті