Затребуваність клієнтоорієнтованого підходу до управління компаніями на фінансовому ринку

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.042126

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ващенко О. П. (Vashchenko O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті наголошується, що загострення конкуренції на ринку фінансових послуг, зміна вимог клієнтів вимагають переорієнтації діяльності підприємств на потреби, запити і переваги клієнтів. Актуальність клієнт орієнтованого підходу до управління обґрунтовується на прикладі страхової компанії, а його зміст розкривається через формування агрегованої структури бізнес-процесів компанії за такими блокам, як управління, клієнт, розробка страхових продуктів, операції, та забезпечення функціонування. Зроблено висновок, що концентрація зусиль страхової компанії на формуванні клієнтських активів істотно змінить процеси взаємодії менеджерів компанії з клієнтами і підвищить рівень прибутковості бізнесу компанії.

Ключові слова: клієнторієнтований, підхід, управління, бізнес-процес, фінансовий ринок, стратегія, страхова компанія.

Список використаної літератури
1. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание. Москва: Вильямс, 2009. 1072 с.
2. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. пер. с франц. С-Пб.: Питер, 2008. 720 с.
3. Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Страхові послуги: підручник. Київ: Логос, 2014. 496 с.
4. Березіна С. Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №3. С. 25-31.
5. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2007. 328 с.
6. Герасимова І. Ю. Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації. Економічний простір. 2015. № 103. С. 118-128.
7. Журавльова О. Є. Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній. Ринок цінних паперів України. 2013. № 1–2. с. 39 – 45.
8. Заколодяжний В. О. Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_5_22
9. Крикуненко О. С., Березіна С. Б. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_161
10. Кучерівська С.С. Фінансова стійкість страхових компаній: дисертація... канд.екон.наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тернопіль, 2010. 261 с.
11. Осадець С.С. Страхування : підручник. Київ: КНЕУ, 2002. 599 с.

Номер
Розділ
Статті