Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг України

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.014030

  • Виноградова О. В. (Vynogradova O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дрокіна Н. І. (Drokina N. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Іртлач М. О. (Irtlach M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Корнійчук В. Є. (Korniychuk V. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проведено дослідження теоретичних передумов управління конкурентоспроможністю підприємств телекомунікаційної галузі. Визначена роль державного регулювання інформаційних відношень в суспільстві та удосконалено модель державного регулювання ринку телекомунікаційних послуг. Досліджено проблеми вибору кращого способу надання послуг на ринку телекомунікаційних послуг та розроблено модель функціонування цього ринку з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних чинників ринкового середовища. Запропоновано економічний механізм підвищення конкурентоспроможності суб'єктів на ринку телекомунікаційних послуг, функціонування якого передбачається за основними стратегічними напрямками відповідно до сучасного інструментарію.

Ключові слова: механізм, конкурентоспроможність, послуга, ринок, телекомунікаційне підприємство, регулювання, держава.

Список використаної літератури
1. Булах І.В., Надтока Т.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій: монографія. Донецьк: «ДВНЗ ДонНТУ». 2010. 244 с.
2. Виноградова О.В., Кондрашов О.А. Організація контролю процесу прийняття управлінських рішень на телекомунікаційному підприємстві:монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. 252 с.
3. Виноградова О.В., Гончаренко С.В. Передумови впровадження технологій 4G і 5G – як складових інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 4 (18). С. 50-55. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1364.
4. Воробієнко С.П. Визначення складу показників конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг. Економіка: проблеми теорії та практики. 2009. Т.5. Вип. 248. С. 1101-1109.
5. Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Кораблінова І.А. Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій: учбов. посібник. Київ: Кафедра. 2013. 262 с.
6. Гільорме Т.В. Формування оціночної системи розвитку робочої сили персоналу підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». 2013. Вип. 2. Т. 1. С. 109–114.
7. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. 2015. Вип. 161. С. 3–11.
8. Дзюбинський А.В. Конкуренція на ринку телекомунікацій. Економіка і управління: Науковий журнал. Київ. 2002. Вип. 1. С. 36-41.
9. Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В. Механізм управління конвергентно-орієнтованим розвитком телекомунікаційних підприємств. Економіка та суспільство. 2017. №11 С. 220-228. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/37.pdf
10. Кораблінова І.А. Шляхи удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах. Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. Одеса: ОДЕУ. 2010. № 23 (124).
11. Нестеренко С.С. Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку. Економічні науки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С.56-60.
12. Поліщук О.А. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств в умовах інтеграції України до СОТ. Вісник телекомунікаційної науки Причорномор'я. 2007. № 3. Т. 2. С. 175–179.
13. Проскура Д.В., Проскура Н.В. Анализ телекоммуникационных услуг в контексте основных характеристик услуги. Экономика и управление. 2014. № 12 (121). С. 75-79.
14. Ребрикова Н.В. Развитие маркетинга в сфере телекоммуникационных услуг населению. Сборник научных трудов кафедры маркетинга и рекламы РГТЭУ. Москва: Издво РГТЭУ. 2010. С. 237.
15. Скворцова Ю.М. Институционализация рынка телекоммуникационных услуг. Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 14. С. 128-132.
16. Халімон Т.М. Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств. Національна економіка Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С.127-131.
17. Цундер О.Е. Напрями підвищення конкурентоспроможності послуг операторів телекомунікацій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Випуск 2(12). Том 1. – 169-175.
18. Плугина Ю.А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2011. № 33. С. 211–220.
19. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-ІІІ станом 11.08.2013. Офіційний портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14/page.
20. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій за 2019 рік. Офіційний портал. URL: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk
21. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій. Офіційний портал. URL: Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf
22. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640 «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-19

Номер
Розділ
Статті