Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.011713

  • Сьомкіна Т. В. (Sʹomkina T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гужавіна І. В. (Huzhavina I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Згурська О. М. (Zgursʹka O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню методів управління прибутком торговельного підприємства з використанням мікроекономічного інструментарію дослідження. Визначено економічну сутність прибутку в умовах розвитку ринкових відносин. Обґрунтовано необхідність управління прибутком на підприємствах. Досліджено передумови розробки системи управління операційним прибутком.

Ключові слова: управління, прибуток, торгівельне підприємство, фінансовий результат, доходи, витрати, точка беззбитковості.

Список використаної літератури
1. Бланк И. А.  Управление  прибылью.  Київ : Ника-Центр, 2007.  768 с.
2. Блонська В. І. Вдосконалення системи управління  розподілом  та  використанням  прибутку  підприємства  URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu. 
3. Карпенко О. В. Управлінський облік : навч. посібник. Київ :  Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
4. Маркіна І. А., Вороніна В. Л. Управління прибутком торговельних підприємств: монографія. Полтава: Вид-во ПП ―Астрая‖, 2018. 167 с.
5. Савіцька Г., Шелест Н. Управління прибутком підприємства. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка і управління”. 2016. №36. С. 241-248.
6. Худа В. В.  Управління  прибутком торговельних  підприємств :  автореф. дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  екон.  наук :  спец.  08.00.04  ―Економіка  та  управління  підприємствами‖ Київ :  Лібра, 2007.  22 с.
7. Побережець О.В. Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. №2 (36). С.70-88.

Номер
Розділ
Статті