Аналіз стану використання методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.016469

  • Якименко Ю. М. (Yakymenko Yu. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мужанова Т. М. (Muzhanova T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено особливості використання в сфері безпеки методичних підходів, проаналізовано існуючі методи та запропоновано рекомендації щодо використання інструментів з оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, методичні підходи, підхід, методика, рівень, показники, індикатори, оцінка.

Список використаної літератури
1. Козаченко Г.В. Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів. Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : кол. монографія / за заг. ред. З.Б. Живко, І.Г. Бабець. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/1301.
2. Якименко Ю.М. Вибір підходу до оцінки економічної безпеки бізнесу в організації. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 3. С. 131-144.
3. Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. №4(60) С.5-18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstva-ponyattya-tastruktura/viewer
4. Хринюк О.С. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи. Ефективна економіка. 2015. № 3 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927.
5. Олешко Т.І., Пазюра Я.В. Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Научный вестник ДГМА. 2017. № 3 (24Е). С.128-132.
6. Пилипенко Н.М. Розвиток методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5953
7. Фролова Л.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. №3(177). С.199-209.
8. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 368 с.
9. Сергеев А.А. Экономическая безопасность. Критерии оценки экономической безопасности предприятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-ekonomicheskoybezopasnosti-predpriyatiya/viewer
10. Довбня С.Б. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку. Економічний вісник НГУ. 2008. №3. С. 36-42.
11. Суханов А.В. Оценки защищенности информационных систем. URL://jurnal.org/articles/2008/inf33.html.

Номер
Розділ
Статті