ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

DOI №______

  • Сорока А. М. (Soroka A.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено сутність інформаційних технологій, визначено теоретичні засади та особливості управління бізнес-процесами телекомунікаційними підприємствами, наведена характеристика підходів удосконалення бізнес-процесів. Розглянуто основні фази бізнес-процесів підприємства. Визначено сутність та виокремлено переваги одного із видів інформаційних технологій котрий забезпечує можливість спілкування і передачі інформації між користувачами. Показана вагомість послуг доступу до Інтернету в сучасних умовах, що приводить до упорядкування діяльності підприємства, підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

Ключові слова: управління бізнес-процесами, інформаційні технології, ефективність, бізнес, Інтернет, електронний-бізнес.

Список використаної літератури
1. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Впровадження інноваційних підходів до управління бізнес- процесами на підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». 2015. № 815. 479 с.
2. Кучеренко І.О. Аналіз динаміки кількості користувачів Інтернет в Україні та світі. [Електронний ресурс]. URL. http://www. znannya.org/?view=concept:225
3. Клочан В.В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери : монографія. Миколаїв: МДАУ. 2012. 371 с.
4. Матвієнко О.В. Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. –176 с.
5. Морщенок Т. С. Теоретические аспекты управления бизнес-процессами в контексте реализации стратегии развития предприятия. Бизнес Информ. 2014. № 11. С. 38–41.
6. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник. Київ : Кондор, 2006. 462 с.
7. Оксанич А.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч. посіб. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2008. 320 с.
8. Офіційний сайт Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
9. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности . пер. с англ. Москва :Альпина Бизнес Букс, 2006. 144 с.

Номер
Розділ
Статті