СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

DOI №______

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N.O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено різні погляди вчених на систему показників, за якими відбувається оцінка ефективності діяльності консалтингових компаній. Обґрунтовано авторський погляд на оцінку ефективності консалтингової взаємодії у процесі функціонування консалтингової компанії з підприємством-замовником. Запропоновано ефективність функціонування консалтингової взаємодії визначати за алгоритмом, який враховує розрахунок системи показників організаційно-управлінської та економічної складових ефективності функціонування консалтингової взаємодії. Рекомендовано інтерпретувати означену ефективність через матрицю оцінки ефективності за визначеними варіантами, що дозволить менеджменту консалтингової компанії своєчасно приймати управлінські рішення та формувати стратегії подальшого розвитку.

Ключові слова: консалтинг, консалтингова взаємодія, консалтингова компанія, оцінка, модель, система показників.

Список використаної літератури
1. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія». Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1(19). С.42-50.
2. Васильев Г. А., Деева Е.М. Управленческое консультирование: учебное пособие для студентов вузов. Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 255 с.
3. Юксвяров Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика. Москва.: Экономика, 1998. 315 с.
4. Блинов А. О. Управленческий консалтинг корпоративних организаций : учебник.. Москва.: ИНФРА- М, 2002. 192 с.
5. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України: монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2017. С. 443-470.

Номер
Розділ
Статті