КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СИТУАЦІЙНИЙ NBIC-ПІДХІД

DOI №______

  • Легомінова С. В. (Legominova S.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті систематизовано та уточнено сутнісне підґрунтя формування конкурентних переваг підприємств в відповідності переходу до шостого технологічного укладу з застосуванням генеральної концепції ситуаційного NBIC-підходу з використанням міждисциплінарних знань в відповідності з драйверами прориву до економічного зростання. Визначено необхідність проактивного осучаснення управління підприємств з метою своєчасного завоювання лідерських позицій на глобальних та національних ринках.

Ключові слова: технологічний уклад, NBIC-конвергенція, біотехнології, інформаційні технології, нанотехнології, когнітивні технології, інноваційний розвиток, управління.

Список використаної літератури
1.Акаев А.А., Коротаев А.В. К прогнозированию глобальной экономической динамикиближайших лет Экономическая политика. 2017. Т.12. № 1. С. 8-39.
2.Jotterand, F. Emerging conceptual, ethical and policy issues in bionanotechnology.Berlin:Springer 2008. 264 p.
3.Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальное старение населения, шестой технологическийуклад и мировая финансовая система Кондратьевские волны: наследие и современность. Волгоград: Учитель, 2015а. С. 107–132.
4.Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономических системк идеальности. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 65-72.
5.Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. Часть 9Глобального прогноза «Будущее цивилизаций на период до 2050 года». Под ред. Ю.В. Яковца, Б.Н.Кузіка, Н.С.Бестурганова, Москва:МИСК, 2009. 600с.
6.Grinin L., Grinin A., Korotayev A. (2017) The MANBRIC-technologies in the forthcomingtechnological revolution. [Electronic resource]. URL: https://www.researchgate.net/publication/314121268_The_MANBRIC- Technologies_in_the_Forthcoming_Technological_Revolution
7.Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий(2020– 2030 роки) часові горизонти / наук. керівн. М. Згуровський // Міжн. рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Ін-т прикл. cист. аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ «КПІ», 2015.136 с.
8.ICSU Strategic Plan II, 2012–2017 (including a summary of progress made in implementingthe Strategic Plan I, 2006-2011) / International Council for Science. Paris: ICSU, 2011. 56 p.
9.Ben M. Technology foresight in a rapidly globalizing economy / M. Ben // University ofSussex: Brighton, 2001. [Electronic resource]. URL: http://www. unido.org/fileadmin/import/12224_01Martinslide. pdf
10.Silberglitt Richard et al. The Global Technology Rev- olution 2020, In-Depth Analyses /Richard Silberglitt et al. RAND Technical Report [Electronic resource]. URL: http://www.rand.org/ content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/ RAND_TR303.pdf
11.20 forecasts for 2010–2025. World Future Society. [Electronic resource]. URL:http://www.wfs.org/ forecasts/index.html
12.Scenarios for future scientific and technological developments in developing countries2005–2015. European Commission Community Research. Report, March, 2006 [Electronic resource URL: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/ ntw_scenarios2_report_en.pdf
13.Mu Rongping et al. Technology foresight towards 2020 in China : the practice and itsimpacts / Mu Rongping et al. Technology Analysis & Strategic Management. 2008. Vol. 20. pp. 287–307.
14.Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферізв‗язку та інформатизації за 2016 рік. [Електронний ресурс]. URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6852/Zvit_NCCIR_2016.pdf
15.Смелянский Р. В. Программно-конфигурируемые сети. Открытые системы. 2012. №
9.[Електронний ресурс]. URL: http://www.osp.ru/os/2012/09/13032491
16.Open Flow Switch Specification Version 1.2. ONF. – 2012. [Електронний ресурс]. URL:https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf- specifications/openflow/openflow-spec-v1.2.pdf
17.IT-Ukraine/Асоціація підприємств інформаційних технологій України. [Електроннийресурс]. URL: http://www.itukraine.org.ua/istoriya68
18.12 українських IT-компаній потрапили в рейтинг 100 кращих постачальників послугаутсорсингу. [Електронний ресурс]. URL: https://galfinance.info/ekonomika-ta- biznes/2017/02/21/ukrainski-it-kompanii-uvijshli-do-top-100-krashhix-autsorseriv-svitu/
19.Roco M. C. The long view of nanotechnology development: The National NanotechnologyInstitute at 10 years. Journal of Nanoparticle Research. 2011. Vol. 12. pp. 427–445.
20.Roco M. Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance:Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, and Cognitive Science. NSF. DOCsponsored report.National Scince Foundation, June 2002. Arlington.Virginia. 482 p.
21.Roco M. The emergence and policy implications of converging technologies. Managingnano-bio-info-cogno: converging technologies in society. National Science and Technology Council’s Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology, 2005. pp. 9 – 23.
22.Roco M., Bainbridge W. Managing nano-bio-info-cogno: converging technologies insociety. National Science and Technology Council‘s Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology. Dordrecht.: Springer, 2005. 398 p.

Номер
Розділ
Статті