МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Стецюк П. А. (Steciuk P.A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті висвітлено результати проведеного аналізу теоретичних та методичних аспектів формування сучасної системи управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємств з урахуванням особливостей функціонування вітчизняної економіки. Означено, що створення ефективної системи управління формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємства потребує ідентифікації як самих фінансових ресурсів, так і джерел їх формування. Встановлено, що для ідентифікації та ефективного управління важливо здійснити класифікацію джерел фінансування. Визначено вимоги до класифікації на основі кількісних та якісних ознак. Визначено основні групи класифікації джерел формування фінансових ресурсів та сферу їх застосування. Аргументовано важливість оцінки вартості джерел фінансування на основі теорія структури та вартості капіталу. Розкрито доцільність визначення ціни джерел фінансових ресурсів на основі кумулятивного методу.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансування, класифікація, вартість (ціна) джерела методи оцінки, оптимізація структури, кумулятивний метод.

Список використаної літератури
1. Бланк И.А. Управления финансовыми ресурсами / Под ред. И.А. Бланка. Москва: Издательство «Омега-Л»: ООО «Эльга», 2011.768 с.
2. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.
3. Дем‘яненко М.Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика: монографія / Под ред. М.Я. Дем‘яненко, О.І. Зуєва. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 190 с.
4. Єфремова Н. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства: їх склад та оптимізація структури. Ефективна економіка. 2013. № 3. С. 53 –61.
5. Зеліско І. М. Управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній: монографія. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 420 с.
6. Лапа А. Є. Фінансові ресурси підприємства та їх оптимізація. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – Серія: Економічні науки. 2013. № 4. С. 289 –297.
7. Малій О. Г. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти.
Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 2. С.71 –74.
8. Мельник. О. Особливості функціонування фінансових ресурсів в системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2012. № 3 (36). С.108 –116.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
10. Ресурсы. Глоссарий.ru. URL: http://www.glossary.ru/cgi- bin/gl_find.cgi?ph=%F0%E5%F1%F3%F0%F1%FB&action.x=0&action.y=0
11. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: учебное пособие. / Под ред. В. Н. Спицнадель. Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 2000. 326 с.
12. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник: краткий курс / Под ред. Н. Ф. Самсонова. Москва: ИНФРА-М, 2003. 302 с.
13. Никонова И. А. Финансирование бизнеса. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 197 с.
14. Лукашов А. В. Поведенческие корпоративные финансы и дивидендная политика фирмы. Управление корпоративными финансами. 2004. № 3. URL:http://www.cfin.ru/investor/ ao/corporate_finance.shtml.
15. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 1999. Т. 2. 512 с.
16. Колесникова В. М. Теоретические аспекты финансовых ресурсов предприятия Вісник ХДЕУ. 2001. № 4 (20). С. 69–71.
17. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Под ред. Р. Кох. – Санкт-Петербург: Питер, 1999. 496 с.
18. Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учебное пособие / Под ред. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Киев: Абсолют-В, Эльга, 1999. 304 с.

Номер
Розділ
Статті