ОБГРУНТУВАННЯ ІМПЕРАТИВІВ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

DOI №______

  • Яковчук А. М. (Yakovchuk A.M.) ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне

Анотація

У статті на основі компаративного аналізу дефініції «стратегічна стійкість» запропоновано концептуальну схему її дуалістичного визначення у взаємозв’язку з процесом змін на підприємстві. Визначено ключовий індикативний економічний показник, який відображатиме здатність підприємства забезпечувати стратегічну стійкість. Обґрунтовано імперативи стратегічної стійкості машинобудівних підприємства в сучасних умовах. на основі виведення їх макро- та мікро- платформ.

Ключові слова: стратегічна стійкість, машинобудівні підприємства, імперативи стратегічної стійкості, економічна додана вартість.

Список використаної літератури
1. Ячменьова В. М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств: автореф. дис... док. екон. наук:: 08.00.04. Луганськ, 2008. 33 с.
2. Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільності ринкового середовища. Ефективна економіка. 2009. № 2.
3. Маслак О.І., Мовчан І.В. Економічна сутність категорії «стратегічна стійкість підприємства». Ефективна економіка. 2013. № 5. C. 34-38.
4. Галушко В.Б. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства: його складові, ознаки та принципи функціонування. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. К.: КНЕУ, 2009. Вип. 21. С. 57 - 67.
5. Дуброва О.С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення. Вісник Хмельницького нац. у-ту. 2010. №1. Т. 1. С. 15 – 19.
6. Ареф’єва О. В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 3(81). С. 43–50.
7. Сімех Ю.А. Визначення поняття конкурентнa стійкість підприємства. Вісник Міжнародного Слов’янського у-ту. Серія «Економічні науки». 2007. Т.10. №1. С. 12-16.
8. Матушевська О.А.. Визначення зовнішніх факторів стійкості підприємств промисловості. Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Севастополь. 2012. Вип. 130. С. 126 – 130.
9. Науменко Ж. Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці. Економічні інновації: Зб. наук. пр. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. Вип. 52. С. 255-261.
10. Кузнецов А.В. Алгоритм исследования показателей организационной устойчивости предпринимательских структур. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2012. № 1. С. 23-29.

Номер
Розділ
Статті