ГНУЧКІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

DOI №______

  • Халімон Т. М. (Khalimon T.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто сутнісні характеристики гнучкості, її рівні, класифікацію й критерії та обґрунтовано передумови й принципи використання гнучкості в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, аргументовано доцільність розширення контуру методично-інформаційного забезпечення, що сприятиме нарощенню конкурентних переваг й забезпечить стабільний та ефективний розвиток підприємства у стратегічній перспективі на основі корегування комунікаційних бізнес-ланцюгів та оптимізації виробничих бізнес комбінацій з врахуванням вітчизняних реалій сьогодення. Обгрунтовано, що використання гнучкості в системі управління конкурентоспроможністю підприємства забезпечує його оперативність, результативність та ефективність, збалансоване функціонування та розвиток кожного структурного елементу підприємства з урахуванням фактичних значень ключових індикаторів конкурентоспроможності та потенційних можливостей і резервів через обґрунтованість та реалізацію оптимальних оперативних й стратегічних заходів на підприємстві щодо підвищення конкурентоспроможності.

Ключові слова: гнучкість, конкурентоспроможність підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства.

Список використаної літератури
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Москва: Сирин, 2002. 256 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2001. 1140 с.
3. Воронкова А.Е., Калюжная Н.Г., Отенко В.І. Управлінські рішення в забезпеченні конкурентності підприємства: організаційний аспект: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2008. 512 с.
4. Грачов О.В. Управління розвитком гнучкості підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Харьков, 2006. 20 с.
5. Григораш О.В. Управління економічним потенціалом торговельних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Донецьк, 2013. 203 с.
6. Демків І. Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства. Економічний аналіз. 2010. Вип. 5. С. 80−82.
7. Ігнатьєва І.А., Хлістунова Н.В. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва. Актуальні проблеми економіки. 2013. 4. С. 128-135.
8. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. 395 с.
9. Распопов Р.С. Економічні аспекти гнучкості виробничої потужності підприємства. Вісник ДонДУЕТ. 2006. 4 (32). С. 117-123.
10. Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. 2-е изд.. Москва: Дело, 2000. 376 с.
11. Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2008. 218 с.
12. Ansoff H.I. Corporate strategy. New York, McGraw-Hill, 1965.
13. Bahrami H. The emerging flexible organization: perspectives from Silicon Valley. California Management Review, 1992. Vol. 34. pp. 33–52.
14. Dyer J.H., Singh H. The relational view: cooperative strategy and sources of international competetive advantage. Acad Manage Review, 1998. Vol. 23. pp. 660–679.
15. Gerwin D. Manufacturing Flexibility: a strategic perspective. Management Science, 1993. Vol. 39 (4). pp. 395–410.
16. Golden W., Powell P. Towards a definition of flexibility: In search of the holy grail? Omega, 2000. Vol. 28. pp. 373–384.
17. Koste L.L., Malhorta M.K. A theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operational Management, 1999. Vol. 18. pp.75–93.
18. Mandelbaum M. (1978) Flexibility in decision marketing, an exploration and unification. Ph.D. Dissertation. Department of Industrial Engineering. University of Toronto. Toronto, Canada.
19. Sethi A.K., Sethi S.P. Flexibility in manufacturing: a survey. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 1990. Vol. 2 (4). pp. 289–328.
20. Upton D.M. Process range in manufacturing: an empirical study of flexibility. Management Science, 1997. Vol. 43 (8). pp.1079–1092.
21. Zhang Q., Vonderembse M.A., Lim J.S. Manufacturing flexibility: defining and analyzing relationships among competence, capability, and customer satisfaction. Journal of Operations Management, 2003. Vol. 21. pp. 173–191.

Номер
Розділ
Статті