Актуалізація інформаційного забезпечення діяльності державних архівних установ

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.021203

  • Климова К. І. (Klymova K. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бондаренко М. О. (Bondarenko M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У публікації характеризуються фактори, які актуалізують питання інформаційного забезпечення діяльності державних архівних установ. Акцентовано увагу на основних чинниках які пов᾽язані зі зростанням ролі архівів в комунікаційних процесах, з впровадженням новітніх технологій та інтеграційними процесами.

Ключові слова: державні архівні установи, інформаційне забезпечення, напрями діяльності державних архівів.

Список використаної літератури
1. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 р. № 3814–XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. С. 86.
2. Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М. 2001. 393 с.
3. Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності: навч. Посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 240 с.
4. Калакура Я. С. Менеджмент в архівній справі: конспект лекцій. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. 240 с.

Номер
Розділ
Статті