Особливості сучасного підходу до розгляду внутрішніх (корпоративних) комунікацій

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.030707

  • Дубовик Н. А. (Dubovyk N. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ярошевська Л. В. (Yaroshevsʹka L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито суть та значення внутрішніх (корпоративних) комунікацій, окресленно специфіку сучасного підходу до розгляду їх ролі у розвитку компанії. Всі концепти необхідні для формування загального уявлення про сутнісне значення та роль внутрішньої корпоративної комунікації. Окресливши загальні підходи до концептуальних понять, зазначено, що під «внутрішніми комунікаціями» слід розуміти частину загального комунікаційного потоку між співробітниками компанії, зміст яких становлять відомості раціонально-емоційного характеру, обмін яким відбувається за принципами корпоративної етики та культури, з метою формування корпоративної ідентичності та лояльності; впровадження і розвитку корпоративних культурних стандартів.

Ключові слова: внутрішні комунікації, корпоративні комунікації, корпоративна ідентичність.

Список використаної літератури
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.: «Академія», 2004. 342 с.
2. Берн Е. Ігри, у які грають люди. К.: Книжный Клуб, 1964. 33 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 606 с.
4. Кверк Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес стратегии. М.: Вершина, 2006. 416 с.
5. Ліфінцев Д.С. Методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації. Ефективна економіка. №7, 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=635.
6. Міронова Ю.В., Кухар А.В., Роїк О.М., Кагляк О.О. Пріоритетні напрямки вдосконалення комунікаційних процесів на вітчизняному підприємстві. Економічний простір. 2016. № 109. С. 193–206.
7. Назарчук А. В. Идея коммуникации и новые философские понятия XX века. Вопросы философии, 2011. № 5. С. 157-165.
8. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. 656 с.
9. Рейтинг 200 найбільших компаній України URL: http://forbes.ua/ua/ratings/2
10. Тихомирова Є.Б. Корпоративні комунікації. Посібник для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: ФОП Захарчук В. М., 2013. 216 с.
11. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT», 2003. 669 с.
12. Уткін Е. Л. Конфліктологія. М.: ЕКМОС, 2009.238 с.
13. Харчишина О. В. Мотивація персоналу на основі теорії організаційної культури. Економіка. Управління. Інновації. Вип. № 1 (11), 2014 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
14. Balmer J. Corporate identity, corporate branding and corporate marketing. European Journal of Marketing 35.2001.
15. Balmer J.&E. R. Grey. Corporate brand: what are they? What of them? European Journal of Marketing 37.2003.
16. Cheney, G. & Christensen, L. T. Organizational Identity: Linkages Between Internal and External Communication. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Method. Sage: Thousand Oaks, CA, 2001. pp. 231-261.

Номер
Розділ
Статті