Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційного підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.024550

  • Насад Н. В. (Nasad N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу напрямів інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. Розглянуто та обґрунтовано впровадження напряму розвитку підприємства, що базується на виконані масового виробництва індивідуалізованих замовлень конкретних споживачів певної послуги чи товару відповідно до вимог споживача. Обґрунтовано важливість розуміння інтелектуального капіталу у процесі запровадження інновацій.
Звернено увагу на необхідність освоєння і впровадження нових форм надання послуг і методів обслуговування клієнтів, в тому числі шляхом розширення видів інтернет послуг, інтернет торгівлі, експрес-обслуговування, дистанційного обслуговування, режиму on-line.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємства, телекомунікації, інноваційність.

Список використаної літератури
1. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: навч. метод. посібник. Харків. ВД «ІНЖЕК», 2005. 410 с.
2. Грозна В.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС. Актуальні проблеми економіки. 2006. 130 с.
3. Гудзь О. Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства: монографія. Харків: ХНТУСГ, 2015. 326 с.
4. Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України: монографія. Київ. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2018. 568 с.
5. Офіційний веб портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації. URL: https://nkrzi.gov.ua/
6. Сосновська О.О. Система економічної безпеки підприємств зв'язку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 437 с.

Номер
Розділ
Статті