Управління інтелектуальним капіталом

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.020409

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Прядка А. С. (Pryadka A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено особливості та обгрунтовано теоретичні підходи й методологічні засади до управління інтелектуальним капіталом підприємств, узагальнено методичні аспекти до формування системи показників щодо оцінки інтелектуального капіталу підприємств та його комппонентів на основі якісно нових цінністних підходів, визначено необхідність розробки та реалізації пулу різноманітних стратегій управління інтелектуальним капіталом підприємств, що враховують взаємодії усіх контактних аудиторій, деформаційні коливання економічного простору і базуються на широкомасштабному використанні інформаційно-комунікативних технологій.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, управління інтелектуальним капіталом, підприємства, інновації, інноваційний розвиток.

Список використаної літератури
1. Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: монографія. НАН України, Інститут економіки промисловості; ДонУЕП. Донецьк: ДонУЕП, 2008. 359 c.
2. Ковтуненко К. В. Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства. Економіка розвитку. 2013. № 3. С. 59–62.
3. Петрушенко М. М. Мотиваційні чинники управління знаннями при формуванні інтелектуального капіталу. Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону: монографія; за ред. д.е.н., проф. О. В. Прокопенко. Суми : Сумський державний університет, 2012. С. 86–91.
4. Федулова І. В. Формування інтелектуального капіталу як невід’ємної частини інноваційного менеджменту. Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Д. : ПДАБА, 2008. Том 5. С. 50–53.
5. Школа В. Ю. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3 (Т. I.). С. 72–78.
6. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review. 1955. Vol. 45, No. 1. Р. 1–28.
7. Sveiby K. E. The Intangible Assets Monitor. URL: http: www.sveiby.com/articles/СompanyMonitor.htm.

Номер
Розділ
Статті