Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.011621

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гончар Д. К. (Honchar D. K.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В рамках цієї статті розглянута роль та зміст управління конкурентоспроможністю на макрорівні та рівні підприємства. Обґрунтована доцільність механізму управління конкурентоспроможністю українського підприємства в системі його управління. Запропоновано вимоги до формування механізму конкурентоспроможності підприємства у межах складових системи управління за рівнями та системою забезпечення. Подано та описано складові механізму управління конкурентоспроможністю підприємства. Доведено, що формування та реалізація механізму управління конкурентоспроможністю відповідно до існуючої системи управління підприємством, вплине на ефективність його діяльності відповідно до цілей розвитку та обраної стратегії,, що зорієнтує менеджерів та працівників підприємства на активну та цілеспрямовану діяльність в умовах безперервних змін зовнішнього середовища.

Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм, управління, система, концепція, підприємство.

Список використаної літератури
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. Ю.Г. Каптуревского. СПб.: Питер, 1999. 416 с.
2. Варава Л.М., Кравченко Г.В. Організаційно-економічне забезпечення управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. Вісник Криворізького технічного університету. 2011. № 29. С. 311-314.
3. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 3-11.
4. Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 12. С. 35-38.
5. Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємства : теоретичний аспект. Економічний простір. Дніпро: ПДАБА, 2020. №156. C. 129-135.
6. Кирчата І. М. Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Маріуполь : ПрДТУ, 2007. 28 с.
7. Корінько М.Д. Диверсифікація в історії економічної думки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 1. С. 2-5.
8. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.
9. Плугина Ю.А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2011. № 33. С. 211–220.
10. Сурженко Н.В., Агєєва І.В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. № 1. С. 232-235.
11. Халімон Т.М. Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств. Інтелект XXI. 2016. № 5. С. 127-131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2016_5_29

Номер
Розділ
Статті