Формування механізму стратегічного розвитку телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.048498

  • Плевако Н. О. (Plevako N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу наукових доробок щодо визначення поняття «механізм розвитку»; вивченню провідних підходів до тлумачення механізму управління розвитком підприємства; визначенню завдань, які постають перед підприємством в процесі формування механізму управління стратегічним розвитком; обґрунтуванню механізму управління стратегічним розвитком телекомунікаційних підприємств в умовах цифрових трансформацій, який є найбільш активною частиною системи управління. Він забезпечує можливість цілеспрямованого розвитку підприємств і являє собою сукупність засобів управління, які включають інструменти та важелі, що відповідають орієнтирам, передбачуваним наслідкам, критеріям вибору та оцінки, обмеженням і вимогам процесу розвитку підприємства; організаційних та економічних методів управління, які являють собою способи і технології приведення в дію та використання ресурсів.

Ключові слова: управління, стратегічний розвиток, телекомунікаційне підприємство, механізм стратегічного розвитку.

Список використаної літератури
1. Мірошниченко О.В., Мурашко І.С. Ресурсозбереження серед принципів забезпечення стійкого розвитку підприємства. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 2 (12). с. 58-62.
2. Шведчиков О.А. Концептуальні засади сталого розвитку промислового підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2016. № 4 (18). с. 88-97.
3. Демиденко Л. М. Концептуальні підходи до забезпечення стійкого розвитку підприємства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія:Економічні науки. 2013. Випуск 2(7), Том 1. с.92-96. Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/92.pdf 15.
4. Шандова Н. В. Принципи формування умов сталого розвитку промисловості. Бізнес Інформ. 2013. № 6. с.176-181.
5. Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів. Монографія. К.: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 389 с
6. Чернова Т. Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2013. № 5. с. 63-66.
7. Гальчак Х. Р. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. 2016. № 847. с. 69-74

Номер
Розділ
Статті