Обґрунтування стратегії інноваційного розвитку для сучасних телекомунікаційних підприємств України

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.011921

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу підходів до визначення стратегії інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. Основна увага приділена обґрунтуванню специфіки умов функціонування телекомунікаційних підприємств, що надають або планують надавати загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Заслуговує на увагу запропонований підхід до розробки та оцінки стратегії розвитку інноваційного спрямування на телекомунікаційних підприємствах, що надають загальнодоступні телекомунікаційні послуг на ринку України. Визначено показники для оцінки ефективності стратегії розвитку інноваційного спрямування, що включає в себе надання загальнодоступних послуг на телекомунікаційному підприємстві та запропоновано послідовність оцінки його ефективності. При цьому аналіз ефективності стратегії розвитку інноваційного спрямування, що включає в себе надання загальнодоступних послуг на телекомунікаційному підприємстві проводиться як з економічної точки зору, так і соціальної орієнтації підприємства.

Ключові слова: стратегія розвитку, інноваційна стратегія. телекомунікаційні підприємства, оцінка ефективності.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Байрамов С. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств: монографія. Львів. Ліга-Прес, 2018. 156 с.
2. Економіка України в досліджннях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія. НАН України, ДУ ―Ін-т екон. та прогнозув. НАН України‖. Київ, 2018. 568 с.
3. Офіційний веб портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації. URL: https://nkrzi.gov.ua/
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Кабінет Міністрів України Розпорядження № 67-р URL: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/67-2018-% D1. – 2018.
6. Сосновська О.О. Система економічної безпеки підприємств зв'язку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 437 с.
7. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfertehnologiy/2019/07/03/stan-innov-diyaln-2018f.pdf
8. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80

Номер
Розділ
Статті