Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.018289

  • Правдюк Н. Л. (Pravdyuk N. L.) Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
  • Шинькович А. В. (Shynʹkovych A. V.) Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Анотація

У статті розглянуто сутнісні ознаки гармонізації та характерні властивості програми гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань, окреслено принципи й завдання її формування, визначено етапи, структуру, зміст та особливості її розробки й реалізації, запропоновано методичний підхід щодо її оцінки. Аргументовано, що синтез цільового й системно-діалектичного підходів до розробки і реалізації програми гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань є доцільним та ефективним. Наявність такої програми дозволяє визначити послідовність необхідних заходів агроформування в умовах подолання чи превенції кризових явищ та сформувати надійну організаційно-інформаційну платформу щодо підвищення ризикозахищенності та економічного оздоровлення агроформування.

Ключові слова: організаційно-інформаційне забезпечення, програма гармонізації, антикризове управління, агроформування.

Список використаної літератури
1. Варцаба В.І., Петренко В.П. Гармонізоване управління і менеджмент – актуальний напрям розвитку теорії і практики управління. Стратегія економічного розвитку України. 2014. № 34, С. 4-8.
2. Калиниченко М.П. Гармонізація економічних інтересів у системі маркетингового управління промисловим підприємством. Економіка промисловості. 2013. № 3 (63). С. 119–128.
3. Круш П.В. Умови та критерії застосування антикризової стратегії на промислових підприємствах. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2012. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evkpi/2012/ 5EP/32.pdf
4. Колков А.И. Гармонизация структуры как фактор экономического регулирования. URL: http://kolkovsite.narod.ru/old/Notes/ garm_struct.htm/.
5. Кураков Л.П., КураковВ.Л., Кураков А.Л. Экономика и право: словарь-справочник. Москва: Вуз и школа, 2004. 1288 с.
6. Макаренко І.О. Алгоритм антикризового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3. С. 104–109.
7. Муратов А.С. Гармонизация организаций: теория и практика. Новосибирск. Сибирское научное издательство, 2009. 332 с.
8. Сучасний тлумачний словник української мови / ред. В.В. Дубчінський. Харків. ВД „Школаˮ, 2007. 832 с.

Номер
Розділ
Статті