Формування потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.015463

  • Трусова Н.В. Н. В. (Trusova N. V.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь
  • Гривківська О. В. (Gryvkivsʹka O. V.) Європейський університет, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто потенціал фінансової безпеки, який формує систему фінансового захисту життєво необхідних інтересів суб’єктів аграрного бізнесу. Доведено важливість формування сукупної величини потенціалу фінансової безпеки, яка здатна мобілізувати реальні та приховані можливості фінансових ресурсів в обмеженому часовому періоді, для подолання невизначеності функціонування суб’єктів аграрного бізнесу. Виокремлено індикатори інтенсивності та ефективності використання фінансових ресурсів. За допомогою індикативного системного аналізу розроблено модель стабільного рівня потенціалу фінансової безпеки за чистим прибутком. Модель є адекватною та дозволяє в умовах обмеженості вибору джерел формування та розподілу фінансових ресурсів визначити ймовірність процесу використання потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу на регіональному рівні.

Ключові слова: потенціал, фінансова безпека, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, сільське господарство, аграрні підприємства.

Список використаної літератури
1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні - методологія оцінки та механізми забезпечення: монографія. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2004. 759 с.
2. Герасименко Н.А., Жеймонда О.В. Ризики в сільському господарстві з урахуванням регіонального аспекту. Економіка АПК. 2009. №9. С. 62–65.
3. Гривківська О.В. Теоретичні підходи до визначення фінансової безпеки сільського господарства. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць / наук. ред. І. Г. Манцуров. Київ, 2010. Вип. № 4(107). С. 160–162.
4. Гривківська О.В. Фінансова безпека сільського господарства регіонів України. Фінанси України. 2011. № 7. С. 93–103.
5. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 22.05.2019).
6. Жидяк О.Р. Проблеми вдосконалення механізму фінансування підприємницьких структур аграрної сфери. Бізнес інформ. 2013. №2. С. 139–141.
7. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: Київ. нац. орг.-екон.ун-т, 2001. 309 с.
8. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації. Економіка України. 2009. №12. С. 22–34.
9. Кузенко Т.Б., Сабліна Н.В., Литовченко О.Ю. Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 119–124.
10. Національний банк України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://www.bank.gov.ua/ (дата звернення: 11.07.2019).
11. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія. Харків: ВД «Інжек». 2003. 144 с.
12. Прокопенко Н.С., Лемішко О.О. Фінансова і податкова безпека підприємств аграрного сектора. АгроСвіт. 2009. № 18. С. 16–19.
13. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2017 рік. Київ: Державна служба статистики України, 2018.
14. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2018 рік. Київ: Державна служба статистики України, 2019.
15. Базаров Г.З., Беляев С.Г., Белых Л.П. Теория и практика антикризисного управления. Москва: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. 469 с.
16. Трусова Н.В. Дестабілізаційні процеси в системі забезпечення фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 2. URL: http://www.global-national.in.ua.
17. Фінансове забезпечення аграрного сектора: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія / за ред. Давиденко Н.М. Київ: НУБіП України, 2017. 454 с.
18. Фрунза С. А. Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки. Наукові праці КТЕУ. Економічні науки. 2010. № 17. С. 1–7.
19. Цибок В. О. Бюджетна підтримка розвитку АПК з використанням механізму здешевлення кредитів. Наукові праці НДФІ. 2005. №3(32). С. 64–70.
20. Coleman W., Skogstad G., Atkinson M. Paradigm Shifts and Policy Networks: Cumulative Change in Agriculture. Journal of Public Policy. 1996. Vol. 16. Р. 273–301.
21.Forgue B. Novellas approaches de la question des crises. Rev fantasize de question. Paris. 1996. № 108. Р. 72–73.
22. Ling C.-H., Yang H.-L., Liou D.-Y. The impact of corporate social responsibility on financial performance: Evidence from business in Taiwan. 2009. Vol. 31. №1. Р.56-63.
23. Moyer W., Josling T. Agricultural Policy Reform. Politics and process in the EU and US in 1990 s. Alders hot. 2002. Р.79-80.
24. Petrick M. Empirical measurement of credit rationing in agriculture: a methodological survey, IAMO URL: http://econpapers.repec.org/paper/zbwiamodp/14926.htm.

Номер
Розділ
Статті