Сучасний стан та тенденції організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.012128

  • Крейдич І. М. (Kreydych I. M.) Європейський університет, м. Київ
  • Ноняк М. В. (Nonyak M. V.) Європейський університет, м. Київ

Анотація

В статті окреслено значеня та роль вітчизняних телекомунікаційних підприємств, розглянуто сучасний стан та ключові тенденції їх організаційного розвитку, визначено гальмуючі чинники та загрози розвитку, розкрито можливості активізації й обгрунтовано перспективні напрями подальшого організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах конкурентної насиченості й висококонцентрованості, ринкових викликів та прояву економічних, організаційних і технологічних перешкод.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, організаційний розвиток, тенденції організаційного розвитку, можливості, перешкоди, пріоритетні напрями.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Байрамов С. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств: монографія. Львів. Ліга-Прес, 2018. 156 с.
2. Гудзь О.Є., Сазонова С.В. Формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами: монографія. Львів. Ліга-Прес, 2018. 144 с.
3. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за 2018 рік, Київ, 2019. URL: httрs://nkrzі.gоv.uа/іmаges/news/11/1684/Zvіt_zа_ 2018_29032019 _new.рdf
4. Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика: монографія. Київ. Вишемирський В.С., 2018. 515 с.
5. Лазоренко Л.В. Аналіз ринку мобільного звʼязку України та напрямки його розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №15. С. 246 − 249.
6. Легомінова С.В. Теоретичні та методологічні аспекти управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств: монографія. Київ: Міленіум, 2018. 380 с.
7. Офіційний веб портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації. URL: https://nkrzi.gov.ua/
8. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Сосновська О.О. Система економічної безпеки підприємств зв'язку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 437 с.
10. Старинець О.Г. Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку: монографія. Київ. Талком, 2018. 320 с.
11. Халімон Т.М. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: монографія. Львів. Ліга-Прес, 2018. 463 с.
12. The Іnсlusіve Develорment Іndex (ІDІ). URL: httрs://www.wefоrum.оrg/reроrts/theіnсlusіve-develорment-іndex-2018

Номер
Розділ
Статті