Економічний механізм інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в парадигмі діджиталізації економіки

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.041310

  • Ху Сунцзе (Hu Sunze) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сучасні тренди формування діджитал економіки в Україні. Виявлено особливості формування економічного механізму інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. Обґрунтовано основні принципи формування економічного механізму інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в контексті діджиталізації економіки.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, діджитал-економіка, економічний механізм, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інформаційно-комунікаційні технології, науково-технічний прогрес, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Negroponte N. Being Digital. N. Y.: Knopf, 1995. 256 p.
2. Коломієць Г. М., Глушач Ю. С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 137–143.
3. Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Левицька Я. В. Сучасний стан цифровізації в Україні.
Ефективна економіка. 2019. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=7300
4. Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради економічного і соціального комітету та Комітету регіонів. Європейська комісія, Брюссель, 19.05.2010 URL: eump.org/system/Цифровий%20порядок%20денний%20для%20 Європи.pdf
5. Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. / HITECH office. грудень 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23.
7. The Networked Readiness Index URL: http://reports.weforum.org/global-informationtechnology-report-2016/networked-readinessindex/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250.
8. The Global Innovation Index 2018. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.
9. International Telecommunications Union ICT Development Index 2016-2017. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html.
10. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-meansand-howto-respond/
11. Баранчеев В., Мартынов Л., Рузанкин А., Степанов А. Механизмы инновационного развития предприятия. Изобретательство. 2002. № 7. С. 9–17.
12. Карлюк Д. О. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2006. 24 с.
13. Череп О. Г., Стремидло О. Ю. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.2011. №1(4). С. 445-451.
14. Черепанова В. О., Лисаченко П. О., Подрез О. І. Економічний механізм інноваційного розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. темат. вип.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2012. №25. С. 21–24.
15. Тивончук, С. О., Тивончук Я. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення). Економіка АПК. 2013. № 7. С. 98–105.
16. Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 5. С.74–77.
17. Череп О. Г. Процес розвитку стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування. In: Problems and perspectives in European education development: Proceedings of the International scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 20-27 of November 2016. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016.

Номер
Розділ
Статті