Технології оцінювання результативності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.049212

  • Шинькович А. В. (Shynʹkovych A. V.) Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Анотація

Розглянуто дискусійні питання щодо теоретико-методичних та практичних аспектів технології оцінювання результативності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань, здійснено діагностику існуючих проблем та розроблено авторський підхід щодо удосконалення технології оцінювання результативності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань на якісно новій мультивимірній платформі з врахуванням специфіки функціонування агроформувань та їх інформаційних, комунікаційних і компетентнісних можливостей, у певному часовому інтервалі та визначати превентивні, тактичні рішення й заходи та стратегічні горизонти діяльності, що дозволить більш деталізовано та обʼєктивно надавати практичні рекомендації стосовно вибору відповідних методів, інструментів і заходів антикризового управління, що сприятиме мінімізації ризиків та загроз, уникненню втрати контролю за деструктивним сценарієм. Зокрема розроблена система критеріїв, індикаторів та вимірників дає змогу більш достовірно ідентифікувати результативність організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань в поточному періоді та стратегічному горизонті і виявити можливості, латентні ризики й загрози.

Ключові слова: антикризове управління, агроформування, технології оцінювання, результативність, організаційно-інформаційне забезпечення.

Список використаної літератури
1. Вейлл П. Искусство менеджмента. Москва: Новости, 1993. 221с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. дод. на CD): 250 000 / укладач і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2007. 1736 с.
3. Дарміць Р. З., Вацик Н. О. Взаємозв’язок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.12. С. 153–161.
4. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник 3-є вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 483 с.
5. Костирко О. Г. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства. Економіка АПК. 2013. № 7. C. 54–56.
6. Крупський Я. В., Михалевич В. М. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця: ВНТУ. 2010. 72 с.
7. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. Москва: Дело, 2003. 702 с.
8. Старинець О. Г. Методи фінансового аналізу діяльності підприємств у системі антикризового управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2018. Вип. 17. Ч. 2. С. 87–91.
9. Тищенко А. Н., Кизим Н. А., Догадайло Я. В. Экономическая результативность деятельности предприятий: монографія. Харків: ИНЖЕК, 2005. 144 с.
10. Чорна М. В., Глухова С. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монографія. Харків: ХДУХТ. 2012. 210 с.
11. Шадрина Г. В. Комплексный экономический анализ организации. Москва: Акадпроект, Фонд „Мир‖, 2005. 288 с.
12. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент. Суми: Університетська книга, 2009. 301 с.
13. Catrinu M. D., Nordgård D. E. Incorporating risk analysis and multi-criteria decision making in electricity distribution system asset management. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications. 2010. London: Taylor & Francis Group. URL: https://www.sintef.no/globalassets /project/riskdsam/esrel09-incorporating.pdf

Номер
Розділ
Статті