Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.048591

  • Гужавіна І. В. (Huzhavina I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль в системі управління підприємством. Проведено обґрунтування її місця та значення в системі управління розвитком підприємства. Узагальнено та систематизовано підходи різних авторів до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Розкрито особливості структури фінансової стратегії підприємства. Розглянуто основні цілі та склад кожного з компонентів фінансової стратегії підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, стратегічне управління, стратегічні цілі, компоненти фінансової стратегії.

Список використаної літератури
1. Васильчук І. В. Фінансова стратегія в системі вартісно-орієнтованого управління підприємством: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08; Київський національний університет імені Вадима Гетьмана. Київ, 2013. 18 с.
2. Теслюк Н. П. Концепція фінансової стратегії підприємства Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту, 2005. Вип. 206. Т. IV. C.1207-1212.
3. Янковська В.А. Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 50(1023). С.182-187.
4. Химич І. Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства. Галицький економічний вісник. 2013. № 4 (43). С. 158-164.
5. Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти: монографія. Київ: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2010. 244 с.
6. Колєсник Т. С. Особливості формування фінансової стратегії роздрібної торгівлі на різних стадіях його життєвого циклу Бізнес-Інформ. 2013. № 7. С.225-230.
7. Надточій С. І. Прогнозування та планування (бюджетування) грошових потоків підприємства як складові елементи системи управління ними. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 11. С.65-69.

Номер
Розділ
Статті