Cуть та основні вимоги до управлінських рішень

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.048084

  • Сухачова О. О. (Sukhachova O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Наведено суть та основні підходи до розуміння управлінського рішення. Розкрито багатогранність управлінського рішення. Визначено що, управлінське рішення є певним підсумком управлінської діяльності, результатом обмірковувань дій і намірів, висновків, обговорень, прогнозувань, спрямованих на реалізацію цілей управління. Виділено три пов'язані між собою аспекти управлінського рішення. Охарактеризовано основні вимоги до управлінського рішення в процесі управлінської діяльності, а саме, реалістичність, конкретність, інформативність, несуперечливість.

Ключові слова: діяльність, управлінське рішення, вимоги, підприємство, принципи, підходи, альтернативні варіанти.

Список використаної літератури
1. Балдин К. В. Управленческие решения: учебник. Москва: Изд.-торг. корпорация "Дашков и К", 2007. 494 с.
2. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посібник. Київ: Знання, 2002. 583 с.
3. Іванченко Н. О., Яцюрук В. О. Розробка управлінських рішень в діяльності підприємства. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2012_1/Yacuruk_112.htm
4. Мала Н. Т., Проник І. С. Мистецтво прийняття управлінського рішення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. Вип. 20/14. С. 345-351
5. Бирман Л. А. Управленские решения: учеб. пособие. Москва: Дело, 2004. 204 с.
6. Кравченко А. Н. Социология менеджмента: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ, 1999. 330 с.
7. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 420 с.
8. Арсеньев Ю.Н. Принятие решений: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ, 2003. 272 с.

Номер
Розділ
Статті