Загальна характеристика стратегій диверсифікації на етапах життєвого циклу підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.045463

  • Згурська О. М. (Zghursʹka O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано ключові завдання базової стратегії диверсифікації підприємства. Проаналізовано етапи життєвого циклу підприємства як послідовного впорядкованого процесу передбачуваних змін у діяльності підприємства з визначеною послідовністю станів протягом певного періоду часу. Відмічено особливості механізму прийняття рішень щодо впровадження стратегії диверсифікації на різних етапах життєвого циклу підприємства. Визначено сутність поняття «наївна стратегія диверсифікації», впроваджуючи яку, інвестор вкладає грошові кошти в ряд різноманітних активів та очікує на підвищення ймовірность отримання доходу від цього портфелю. Наведена схема розподілу потенційних меж стратегій концентричної та незв’язаної диверсифікації. Сформовано ключові переваги та потенційні можливості стратегії пов'язаної диверсифікації. Визначено стратегічні можливості підприємства як результат розробки та впровадження підприємством у своїй господарській діяльності основних принципів та важелів пов'язаної диверсифікації. Визначено найважливіші чинників вибору стратегій диверсифікаційного зростання в умовах глобалізаційних процесів.

Ключові слова: диверсифікація, стратегія диверсифікації, життєвий цикл підприємства, ресурсно-компетенційний потенціал, стратегічні можливості.

Список використаної літератури
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского.Cанкт-Петербург: Питер, 2002. 544 с.
2. Ансофф І. В. Новая корпоративная стратегия. Cанкт-Петербург: Питер Ком. 2008. 416 с.
3. Berri С.Н. Corporate Growth and diversification. Journal of law and Economics. 1971, Vol. 14, № 2. P. 371-383.
4. Байбиков Ю., Гарнов А. Диверсификация производства и ценообразование. Ю. Байбиков. РИСК, 1998. №4. С. 29-33.
5. Горшков В. Г., Маркова В. Д., Колташова Л. И.. Диверсификация на промышленном предприятии. Барнаул: Алт ГТУ, 2000. 191 с.
6. Захарченко В. И. Современное машиностроение: структура, организация, мировые тенденции. Ринкова економіка : сучасна теорія та практика управління, 2008. Т. ІІ. Вип. 17. С. 7-25.
7. Захарченко В. И. Организационные изменения в украинском бизнесе и новая экономика. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління, 2009. Т. 12. Вип. 28. С. 6-16.
8. Попова Л. М. Особливості процесу стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства. Управління розвитком: зб. наук. статей. Харків: ХНЕУ, 2006. №7. С. 112-117.
9. Федулова Л. І. Технологічна модернізація промисловості України: монографія. Київ: ІЕП НАНУ, 2008. 472 с.
10. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., ЭквилайнН.Дж. Производственный и операционный менеджмент / пер. c англ. 8-е изд. Москва: Вильямс, 2001. 704 с.
11. Perloff J., van Veld K. Modern Industrial organization. Harper Collin’s, 1994. 973 p.
12. Цогла О. О. Формування конкурентних переваг підприємства шляхом диверсифікації його діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2010. №4. С.109 -115.

Номер
Розділ
Статті